Japan Foundation Bangkok

โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 6 รุ่น และปัจจุบันอาสาสมัครรุ่นที่ 7 กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จำนวน 85 คน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 8 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

1.    มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
2.    มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
3.    ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาจารย์จากโครงการ NIHONGO Partners)
4.    สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
5.    มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

หน้าที่ของ NP

● เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
● ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
● ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
● ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
● ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7

กลุ่มที่ 1 ระยะเวลา : วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Province

School Name

ชุมพร

ศรียาภัย

นครศรีธรรมราช

เบญจมราชูทิศ

นครศรีธรรมราช

เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ตรัง

วิเชียรมาตุ

ขอนแก่น

แก่นนครวิทยาลัย

ขอนแก่น

ศรีกระนวนวิทยาคม

ขอนแก่น

บ้านไผ่

ขอนแก่น

กัลยาณวัตร

เลย

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

มหาสารคาม

ผดุงนารี

มหาสารคาม

สารคามพิทยาคม

บุรีรัมย์

นางรอง

บุรีรัมย์

บุรีรัมย์พิทยาคม

บุรีรัมย์

ประโคนชัยพิทยาคม

สุรินทร์

บัวเชดวิทยา

สุรินทร์

วีรวัฒน์โยธิน

อุดรธานี

อุดรพิทยานุกูล

อุดรธานี

ประจักษ์ศิลปาคาร

หนองคาย

ท่าบ่อ

หนองคาย

ชุมพลโพนพิสัย

สกลนคร

ธาตุนารายณ์วิทยา

สกลนคร

มัธยมวาริชภูมิ

บึงกาฬ

บึงกาฬ

ร้อยเอ็ด

สุวรรณภูมิพิทยไพศาล

อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

อุบลราชธานี

นารีนุกูล

อุบลราชธานี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษวิทยาลัย

ตรัง

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

พิษณุโลก

นครไทย

พิษณุโลก

เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

สุโขทัย

สวรรค์อนันต์วิทยา

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ดรุณี

ลำปาง

วังเหนือวิทยา

ลำปาง

บุญวาทย์วิทยาลัย

แพร่

นารีรัตน์จังหวัดแพร่

แพร่

พิริยาลัยจังหวัดแพร่

น่าน

ท่าวังผาพิทยาคม

น่าน

ปัว

เชียงใหม่

สารภีพิทยาคม

กลุ่มที่ 2 ระยะเวลา : วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Province

School Name

กรุงเทพมหานครฯ

โพธิสารพิทยากร

กรุงเทพมหานครฯ

สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

นนทบุรี

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

กรุงเทพมหานครฯ

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรุงเทพมหานครฯ

วัดนวลนรดิศ

กรุงเทพมหานครฯ

ชิโนรสวิทยาลัย

กรุงเทพมหานครฯ

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

กรุงเทพมหานครฯ

มัธยมวัดนายโรง

กรุงเทพมหานครฯ

สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริ โสภาพัณณวดี

กรุงเทพมหานครฯ

สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

กรุงเทพมหานครฯ

ดอนเมืองจาตุรจินดา

สมุทรปราการ

บางพลีราษฎร์บำรุง

สมุทรปราการ

ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

วิสุทธิกษัตรี

ปทุมธานี

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ปทุมธานี

ปทุมวิไล

ปทุมธานี

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

นนทบุรี

วัดเขมาภิรตาราม

สมุทรสาคร

สมุทรสาครบูรณะ

ฉะเชิงเทรา

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

ฉะเชิงเทรา

ดัดดรุณี

ชลบุรี

พนัสพิทยาคาร

ชลบุรี

ชลราษฎรอำรุง

ชลบุรี

สุรศักดิ์วิทยาคม

ชลบุรี

ชลบุรี”สุขบท”

จันทบุรี

ท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”

จันทบุรี

ศรียานุสรณ์

ตราด

สตรีประเสริฐศิลป์

สระบุรี

แก่งคอย

สระบุรี

หนองแค”สรกิจพิทยา”

สุพรรณบุรี

สงวนหญิง

นครปฐม

ราชินีบูรณะ

ราชบุรี

รัตนราษฎร์บำรุง

เพชรบุรี

เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

อุทัยธานี

อุทัยวิทยาคม

เพชรบูรณ์

วิทยานุกูลนารี

พิจิตร

พิจิตรพิทยาคม

นครราชสีมา

ปักธงชัยประชานิรมิต

นครราชสีมา

พิมายวิทยา

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
    เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21 กรุงเทพฯ 10110
    TEL: 02-261-7500
    Fax: 02-261-7505
    E-mail: coordinator@jfbkk.or.th