Japan Foundation Bangkok

The Japan Foundation Test for Basic Japanese (JFT-Basic)

 

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดสถานภาพการพำนักแบบใหม่เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ เรียกว่า สถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”

 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/index.html (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/th/index.html (ภาษาไทย)

 

การยื่นขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1 ” ผู้ที่ยื่นขอต้องสอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นและการทดสอบตามมาตรฐานของทักษะในแต่ละสาขาอาชีพ การทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ยื่นประกอบเพื่อขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1 ” เป็นการทดสอบแบบใหม่ที่เรียกว่า JFT-Basic (The Japan Foundation Test for Basic) ดำเนินการโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น

 

※ ในการยื่นขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1” ผู้ยื่นขอต้องสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ขึ้นไปตามมาตรฐานการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) หากผู้ที่ยื่นขอมีผลการสอบผ่านระดับ N4 ขึ้นไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบ JFT-Basic อีก

 

  1. เกี่ยวกับการสอบ
  1. สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
  1. สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
  1. ทุนสนับสนุน
  1. ติดต่อสอบถาม


1.เกี่ยวกับการสอบ

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jpf.go.jp/jft-basic/e/index.html (ภาษาอังกฤษ)


วัตถุประสงค์การสอบ

The Japan Foundation Test for Basic Japanese (ชื่อย่อ JFT-Basic) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศญี่ปุ่น เป็นเกณฑ์พิจารณาเพื่อรับรองว่าชาวต่างชาติดังกล่าวมีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นระดับชีวิตประจำวัน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต ข้อสอบนี้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ซึ่งเป็นกรอบสำหรับพิจารณาวิธีการสอนและวิธีการเรียนภาษาญี่ปุ่น มาตรฐานนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอิงแนวคิดของ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) อันเป็นพื้นฐานของการเรียนการสอนภาษาในยุโรป และอิงแนวคิด “ภาษาญี่ปุ่นเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน” ที่เจแปนฟาวน์เดชั่นพัฒนาขึ้นมาตามหลัก CEFR ซึ่งจะทำให้ทราบถึงระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สอบว่า สามารถใช้ทำอะไรได้ และทำได้ในระดับใด

 

JFT-Basic เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการยื่นขอสถานภาพการพำนักแบบใหม่ที่เรียกว่าสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1” ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562


คุณสมบัติผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบต้องเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่และมีจุดประสงค์หลักเพื่อมาทำงานในประเทศญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ไม่ได้ต้องการยื่นขอสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง 1” ก็สามารถเข้าสอบได้ด้วยเช่นกัน


รูปแบบการสอบ

การสอบจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (CBT:Computer Based Testing) ผู้สอบจะใช้คอมพิวเตอร์ในการดูข้อสอบและตอบคำถาม โดยสามารถตอบคำถามที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และฟังเสียงผ่านทางหูฟังที่ติดตั้งในแต่ละบูธ

 

คำถามและตัวเลือกจะแสดงที่บริเวณตรงกลางหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ส่วนอื่นของหน้าจอจะแสดงชื่อส่วนของข้อสอบ ชื่อข้อสอบ เวลาที่เหลือ และสถานะความคืบหน้าในการทำข้อสอบ

 

คำถามในข้อสอบจะแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าผู้สอบกดที่ปุ่ม “Your Language” จะสามารถอ่านคำถามเป็นภาษาไทยได้ (บนหน้าจอสามารถแสดงข้อความได้ 9 ภาษา ตามประเทศที่จัดสอบ)

 

เมื่ออ่านคำสั่งและทำความเข้าใจฉากและสถานการณ์แล้ว ผู้สอบจึงเริ่มตอบคำถาม ในส่วนของข้อสอบการฟัง เมื่อกดปุ่มเพลย์ผู้สอบจะได้ยินเสียงโจทย์ ผู้สอบสามารถฟังโจทย์ได้เพียงสองรอบเท่านั้น หลังจากคลิกเลือกคำตอบแล้ว คำตอบที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสี

 

(ภาษาญี่ปุ่น)

(ภาษาอังกฤษ)


โครงสร้างข้อสอบ

ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ “ตัวหนังสือและคำศัพท์” “บทสนทนาและสำนวน” “การฟัง” และ “การอ่าน” โดยมีคำถามทั้งสิน 60 ข้อ มีเวลาสอบทั้งหมด 60 นาที โดยไม่จำกัดเวลาสำหรับการทำข้อสอบในแต่ละส่วน


ระดับและความสามารถทางภาษา

ข้อสอบที่ใช้จัดทำขึ้นโดยยึดหลักตามกรอบคิดของ CEFR ที่มาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นใช้เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งดัชนีระดับความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น กล่าวคือผู้สอบสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นทำอะไรได้และทำได้ในระดับใด ซึ่งระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้นนี้ เรียกว่า Can-do (หมายถึง “ทำได้” ในภาษาญี่ปุ่น) ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตามรูปที่ 1 ข้อสอบ JFT-Basic เป็นการประเมินความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้สอบว่ามีถึงระดับ A2 หรือไม่

 

รูปที่ 1

 


คำถามที่พบบ่อย

Q. JFT-Basic มีหลายระดับหรือไม่
A. ไม่ มีเพียงแค่ระดับเดียว (ระดับ A2) และไม่ได้แบ่งการสอบเป็นหลายระดับเหมือนกับการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

 

Q. สามารถสอบ JFT-Basic ได้ที่ไหน
A. มีการจัดสอบในเขตเอเชีย 9 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ เนปาล และมองโกเลีย โดยเริ่มจัดสอบตามประเทศที่มีความพร้อมก่อนตามลำดับ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ยังไม่มีกำหนดการจัดสอบที่ประเทศไทย

 

Q. สามารถลงทะเบียนสอบหลายครั้งได้หรือไม่
A. ท่านไม่สามารถลงทะเบียนสอบหลายครั้งได้ การลงทะเบียนสอบครั้งต่อไป จะกระทำได้ในวันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป หลังจากท่านได้เข้าสอบในวันสอบที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 30 วัน ระหว่างวันสอบครั้งก่อนและวันสอบครั้งต่อไป

 

Q. ควรเตรียมตัวสอบอย่างไร มีสื่อการเรียนสำหรับเตรียมตัวสอบหรือไม่
A. สื่อการเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมสอบ JFT-Basic จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะมีการแจ้งข่าวสารให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง


2.สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น


สื่อการเรียนการสอน
IRODORI Japanese for Life in Japan

เจแปนฟาวน์เดชั่นได้พัฒนา JF Can-do for Life in Japan ขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบของ Can-do Statement (รูปแบบการแสดงความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น ที่เรียกว่า Can-do ) เพื่อวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันที่ประเทศญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่เดินทางและมาพำนักที่ญี่ปุ่นด้วยสถานภาพ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” เป็นต้น JF Can-do for Life in Japan เป็นมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นโดยอิงแนวคิดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยหัวข้อ Can-do ระดับ A1 และ A2 รวมทั้งสิ้น 381 หัวข้อ

 

สื่อการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นโดยใช้ JF Can-do for Life in Japan เป็นเป้าหมายในการเรียนนี้ มีชื่อว่า “IRODORI Japanese for Life in Japan” สื่อการเรียนการสอนดังกล่าวเป็นสื่อที่สามารถพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนให้สามารถใช้งานได้จริง ด้วยการฝึกฝนทักษะการฟังและการสนทนาผ่านไฟล์เสียง ฝึกฝนการอ่านทำความเข้าใจผ่านบทเรียนที่แสดงในรูปแบบสื่อที่พบเจอในชีวิตจริง ดังนั้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่เรียนเพื่อเตรียมสอบ JFT-Basic เท่านั้น แต่ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นก็สามารถใช้เพื่อฝึกฝนภาษาญี่ปุ่นได้เช่นกัน จึงถือได้ว่าสื่อการเรียนการสอนนี้เป็นสื่อที่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวาง


การจัดอบรมผู้สอนที่ประเทศญี่ปุ่น

โปรแกรมอบรมครูเพื่อสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นโดยใช้ระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”

 

ศูนย์เจแปนฟาวน์เดชั่น (เมืองอุระวะ จังหวัดไซตามะ) ได้เชิญผู้สอนภาษาญี่ปุ่นจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ และจัดอบรมการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่จะมาญี่ปุ่นด้วยระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” และเพิ่มพูนความรู้ทางวิธีการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ตั้งเป้าหมายโดยอิงหลักคิดตามมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่นและความสามารถในการจัดการภารกิจให้เสร็จสิ้น รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้กับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น


สัมมนาวิธีการสอน
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ วางแผนจัดสัมมนาวิธีการสอนสำหรับอาจารย์ในโรงเรียนและสถาบันที่มีมีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมาทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง”  ทางศูนย์จะแจ้งข่าวสารและกำหนดการสัมมนาให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์นี้


3.สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น


IRODORI Japanese for Life in Japan

IRODORI Japanese for Life in Japan” เป็นสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจาก มีหัวข้อและสถานการณ์ต่างๆที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มีการแสดงเป้าหมายในการเรียนของแต่ละบทด้วยรูปแบบ Can-do ซึ่งทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า สามารถทำอะไรได้ ในการเรียนแต่ละบท

 

เป้าหมายระดับ A2 คำอธิบายภาษาอังกฤษ ・ภาษาญี่ปุ่น


JF Nihongo e-learning มินะโตะ

เป็นแพลตฟอร์มการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ศูนย์เจแปนฟาวน์เดชั่นจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมคอร์สภาษาญี่ปุ่นออนไลน์นานาประเภท (ประมาณ 150 คอร์สต่อปี) ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนและเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเองอื่นๆอีกมากมาย ผู้เรียนสามารถใช้บริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 

【คอร์สที่สามารถเรียนเป็นภาษาไทยได้】


คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ตำรามะรุโกะโตะเป็นหลัก โดยเปิดรับสมัครผู้เรียนในเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนในช่วงเวลาดังกล่าวได้


4.ทุนสนับสนุน

ปัจจุบันมีการเปิดเผยชื่อโปรแกรมทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้กับองค์กรที่จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นด้วยระบบ “แรงงานทักษะเฉพาะทาง” ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ในคำอธิบายการยื่นคำร้อง

 

คำอธิบายเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง (ภาษาญี่ปุ่น)
คำอธิบายเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารยื่นคำร้อง
เอกสารข้อมูลโครงการ(I)
เอกสารข้อมูลโครงการ(II)
เอกสารข้อมูลโครงการ(III)


5.ติดต่อสอบถาม

・ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสอบได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท Prometric (ภาษาอังกฤษ)

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
159 ถนนอโศกมนตรี 21
กรุงเทพฯ 10110
TEL: 02-261-7500 – 4
E-mail: info-jftb@jfbkk.or.th
เวลาทำการ: 09:00 – 17:00
ปิดทำการวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ