เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 10

ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 10 มีกำหนดส่ง NIHONGO Partners จำนวน 70 คนไปยัง 70 โรงเรียนโดยมีรายละเอียดตามด้านล่าง โรงเรียนที่มีคุณสมบัติครบตามกำหนดสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1) สมัครทางไปรษณีย์: กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งกลับมาที่โครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

2) สมัครทางอีเมล: กรอกใบสมัครที่แนบมานี้พร้อมกับตารางสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นในเทอมปัจจุบันและส่งมาที่ coordinator@jfbkk.or.th โดยระบุหัวเรื่อง “สมัคร NIHONGO Partners รุ่นที่ 10”

หมายเหตุ: สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 9 อยู่ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะส่งใบสมัครขอรับ NIHONGO Partners รุ่นที่ 10 ภายในเดือนกันยายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ต่อไปจะเรียกว่า “NP”) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ

NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 9 โดยมี NP จำนวน 24 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 24 แห่ง และอีก 22 คน มีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยภายในปีการศึกษานี้

จำนวน NP ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :   6 เดือน   (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :   7 เดือน   (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน :  10 เดือน   (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน       (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565) จำนวน 22 คน มีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยภายในปีการศึกษานี้
รุ่นที่ 10 จำนวน 70 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน   (พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

  1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป
  2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่
  4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)
  5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน

  1. มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
  2. มีความพร้อมในการรับ NP
  3. สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต
  4. มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น
  5. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)

ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียน

*เบื้องต้นจะคัดเลือกจากใบสมัคร และจะดำเนินการสำรวจโรงเรียนตามกฎระเบียบของประเทศไทย

การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

• รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ NP ในการเดินทางไปกลับประเทศญี่ปุ่น
• รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำไฟ ค่าทำความสะอาด)
• ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
• ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม

หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

• ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP
• แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
• ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : +66-2-261-7500~4  FAX:+66-2-261-7505
อีเมล: coordinator@jfbkk.or.th