สัมมนาออนไลน์ : สัมมนา : รู้จัก IRODORI (Basic)

เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ : รู้จัก IRODORI (Basic)

ในเดือนมีนาคมปี 2563 เจแปนฟาวน์เดชั่นได้มีการจัดทำสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่สำหรับการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาแนะนำเกี่ยวกับสื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นใหม่นี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ” รู้จัก Irodori เพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น”

วันเวลา :
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 (เสาร์)
เวลา 10:00-11:30 รอบภาษาไทย

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 (เสาร์)
เวลา 14:00-15:30 รอบภาษาญี่ปุ่น

โปรแกรมที่ใช้ : Zoom

*ภาษาที่ใช้ในการบรรยายจะแตกต่างไปตามตารางเวลา กรุณาตรวจสอบก่อนลงทะเบียน

ลักษณะการบรรยาย :
บรรยายผ่านโปรแกรม Zoom (แนะนำให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเข้าร่วม)
มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น (ต้องใช้ไมค์และกล้อง)
*URLและรหัสผ่าน จะส่งให้ในวันก่อนการสัมมนาหนึ่งวัน

อาจารย์ผู้บรรยาย :
อ. โคชิมะ เคโกะ, อ. ชมพูนุท หาญรักษ์

เนื้อหา
– ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารและใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
– แนะนำแบบเรียน IRODORI
– อื่นๆ

กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นของหน่วยงานการศึกษาและผู้สนใจ

ภาษาในการบรรยาย : ภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาไทย

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับสมัคร : 50 คน

การสมัคร : https://docs.google.com/forms/d/1CgxlKSnacLOF7YhOLX78TtADcWiSq6INo9QzfMjS8s0/edit?usp=sharing

ปิดรับสมัคร :

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 (จันทร์) เวลา 15:00

ติดต่อสอบถาม : info-jftb@jfbkk.or.th