ระเบียบการใช้ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ชาวต่างประเทศที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย และไม่ได้ถือวีซ่านักท่องเที่ยว

หลักฐานที่ใช้สำหรับการสมัครสมาชิก

 1. รูปถ่ายปัจจุบัน 1 นิ้ว 2 ใบ (2.5 x 3 ซ.ม.)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง (เฉพาะชาวต่างประเทศ)
 4. สำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อยืนยันสถานภาพ
 5. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
  – สำเนาบัตรข้าราชการ (เฉพาะอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาล)
  – สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษาของเอกชน)
  – จดหมายรับรองการสอนภาษาญี่ปุ่นจากสถาบันการศึกษา

การสมัคร

 1. ผู้สมัครต้องนำหลักฐานประกอบการสมัครมาในวันที่ทำการสมัคร
 2. กรอกรายละเอียดต่างๆ ของท่านในใบสมัครพร้อมกับจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี และค่ามัดจำ
  (โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, สถานที่ทำงาน, หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)

อัตราค่าธรรมเนียม

อายุสมาชิกภาพ 1 ปี

นักเรียน/นักศึกษา
300 บาท

บุคคลทั่วไป
600 บาท

อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
500 บาท

หมายเหตุ

สมาชิกต้องต่ออายุสมาชิกภาพภายใน 3 เดือนหลังจากที่หมดอายุสมาชิกภาพตามระเบียบการรับสมัครสมาชิกของห้องสมุด

มิฉะนั้น ห้องสมุดจะขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบสมาชิกห้องสมุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องลงชื่อทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุดและฝากสิ่งของส่วนตัว เช่น ถุง กระเป๋า ย่าม ฯลฯ ไว้ในตู้เก็บของที่ได้จัดไว้ให้แล้วในห้องสมุด
 2. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในห้องสมุด
 3. ผู้ใช้ห้องสมุดกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นระบบสั่นเตือน และกรุณาใช้โทรศัพท์ภายนอกห้องสมุด
 4. ผู้ใช้ห้องสมุด/ผู้ยืมออก จะต้องใช้หนังสือ, โสตทัศนวัสดุและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยความระมัดระมัดระวัง เพราะหากมีการชำรุดหรือสูญหาย ผู้ใช้ห้องสมุด/ผู้ยืมออกจะต้องชดใช้ตามมูลค่าของหนังสือ โสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์นั้น

ระเบียบการยืม

 1. สมาชิกสามารถขอยืมหนังสือทั่วไปได้ครั้งละไม่เกิน 3 เล่ม เป็นเวลา 2 สัปดาห์
 2. สมาชิกต้องใช้โสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องสมุดเท่านั้น ยกเว้นซีดีเพลง
 3. สมาชิกสามารถยืมข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 1 ชุด/ครั้ง/ 1 สัปดาห์ ในช่วงของการเตรียมตัวสอบ (กันยายน – ธันวาคม) (ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น 1 ชุดจะเท่ากับหนังสือ 1 เล่มตามระเบียบการยืมในข้อ 1)
 4. สมาชิกสามารถขยายระยะเวลาการยืมออกไปได้อีก 1 ครั้งเป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยแจ้งต่อห้องสมุดก่อนถึงกำหนดคืน และหนังสือที่จะยืมต่อนั้นต้องไม่ถูกจองเพื่อยืมต่อโดยสมาชิกห้องสมุดท่านอื่น (ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาการยืมต่อในช่วงของการเตรียมตัวสอบ)
 5. กรณีที่สมาชิกไม่ส่งคืนหนังสือตามวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับดังต่อไปนี้
  – หนังสือทั่วไปเล่มละ 5 บาทต่อวันต่อเล่ม
  – ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และคู่มือเตรียมสอบวันละ 5 บาทต่อวันต่อเล่ม และในช่วงระยะเวลาเตรียมตัวสอบวันละ 10 บาทต่อวันต่อเล่ม
  – หากเลยกำหนดคืนเป็นเวลา 2 เดือน และสมาชิกยังไม่ส่งคืนหนังสือให้กับทางห้องสมุด ห้องสมุดจะแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฎหมายกับสมาชิกต่อไป
 6. หากสมาชิกทำหนังสือหรือสมบัติของห้องสมุดสูญหายหรือชำรุด สมาชิกจะต้องชดใช้ตามจำนวนจริง (เงินบาท) พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนหนังสือใหม่อีก 50 บาท
 7. ในกรณีที่บัตรสมาชิกห้องสมุดสูญหาย สมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดทำบัตรใหม่ 20 บาท

สำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถขอยืมโสตทัศนวัสดุได้ครั้งละไม่เกิน 4 ชิ้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (เช่น วี ดี โอเทป 2 ชิ้น คาสเซ็ทเทป 2 ชิ้น)
 2. ห้องสมุดได้จัดบริการให้ยืมทางไปรษณีย์สำหรับครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่สอนอยู่ในต่างจังหวัด โดยทางห้องสมุดจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งไปให้อาจารย์ ส่วนการส่งหนังสือคืนห้องสมุดนั้น ผู้ยืมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยพัสดุจะต้องส่งคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมีระยะเวลาการยืมทางไปรษณีย์ คือ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดส่งไปและผู้ยืมส่งกลับ โดยนับตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ อัตราค่าปรับกรณีส่งคืนเกินกำหนดนั้นใช้อัตราค่าปรับเช่นเดียวกับการยืมทั่วไป

  โปรดติดต่อสอบถามห้องสมุดหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

  หมายเหตุ อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นสามารถส่งรายชื่อหนังสือหรือโสตทัศนวัสดุที่ต้องการมายังห้องสมุดโดยตรงทางไปรษณีย์หรือโทรสาร

เวลาเปิด/ปิดบริการ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9.00-19.00 น. วันเสาร์ เวลา 9.00-17.00 น.
(ในกรณีที่วันศุกร์เป็นวันหยุด หรือวันนักขัตฤกษ์ ห้องสมุดจะปิดทำการในวันเสาร์นั้นด้วย)

วันหยุดราชการของไทย

วันหยุดสิ้นปีตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม

*ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*