โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอนเป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 9 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ 400 คน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 10 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หมดเขตรับสมัครวันวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9
จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
จำนวน 22 คน  มีกำหนดการเดินทางมาประเทศไทยภายในปีการศึกษานี้ 

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาสาสมัครจากโครงการ NIHONGO Partners)
 4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP
 6. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 9

กลุ่มที่ 1 ระยะเวลา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ProvinceSchool Name
จันทบุรีท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
จันทบุรีศรียานุสรณ์
ตราดสตรีประเสริฐศิลป์
ชุมพรศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ชุมพรสอาดเผดิมวิทยา
นครศรีธรรมราชเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราชเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่นบ้านไผ่
มหาสารคามผดุงนารี
มหาสารคามสารคามพิทยาคม
อุดรธานีอุดรพิทยานุกูล
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานีสตรีราชินูทิศ
อุบลราชธานีนารีนุกูล
อุบลราชธานีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษศรีสะเกษวิทยาลัย
พิษณุโลกเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
พิษณุโลกพุทธชินราชพิทยา
พิษณุโลกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
เชียงใหม่สารภีพิทยาคม
เชียงใหม่สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่สันกำแพง
เชียงใหม่บ้านกาดวิทยาคม

กลุ่มที่ 2 *ขณะนี้รอกำหนดการเดินทางอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

Province School Name
กรุงเทพมหานครฯ โพธิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานครฯ สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
กรุงเทพมหานครฯ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานครฯ มัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานครฯ สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กรุงเทพมหานครฯ สตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
กรุงเทพมหานครฯ ดอนเมืองจาตุรจินดา
กรุงเทพมหานครฯ สิริรัตนาธร
กรุงเทพมหานครฯ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครฯ มัธยมวัดหนองแขม
สมุทรปราการ บางพลีราษฎร์บำรุง
สมุทรปราการ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมุทรปราการ สมุทรปราการ
สมุทรปราการ วิสุทธิกษัตรี
ปทุมธานี คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ปทุมธานี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี
ชลบุรี พนัสพิทยาคาร
ชลบุรี ชลราษฎรอำรุง
ชลบุรี สุรศักดิ์วิทยาคม
สุพรรณบุรี กรรณสูตศึกษาลัย
เพชรบุรี เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
สระบุรี แก่งคอย
สระบุรี หนองแค”สรกิจพิทยา”

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21
   กรุงเทพฯ 10110
   TEL: 02-261-7500
   Fax: 02-261-7505
   E-mail: coordinator@jfbkk.or.th