โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการส่งอาสาสมัครไปประจำที่โรงเรียนมัธยมแล้วทั้งหมด 7 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 375 คน

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาจารย์จากโครงการ NIHONGO Partners)
 4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 9

กลุ่มที่ 2 ระยะเวลา : วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 – วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ProvinceSchool Name
จันทบุรีท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
จันทบุรีศรียานุสรณ์
ตราดสตรีประเสริฐศิลป์
ชุมพรศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ชุมพรสอาดเผดิมวิทยา
นครศรีธรรมราชเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราชเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่นบ้านไผ่
มหาสารคามผดุงนารี
มหาสารคามสารคามพิทยาคม
อุดรธานีอุดรพิทยานุกูล
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานีสตรีราชินูทิศ
อุบลราชธานีนารีนุกูล
อุบลราชธานีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษศรีสะเกษวิทยาลัย
พิษณุโลกเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
พิษณุโลกพุทธชินราชพิทยา
พิษณุโลกโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
เชียงใหม่สารภีพิทยาคม
เชียงใหม่สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่สันกำแพง
เชียงใหม่บ้านกาดวิทยาคม

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21
   กรุงเทพฯ 10110
   TEL: 02-261-7500
   Fax: 02-261-7505
   E-mail: coordinator@jfbkk.or.th