โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners (ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น (อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอนเป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 10 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ 470 คน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 11 โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)
รุ่นที่ 8 ยกเลิกการส่งอาสาสมัครเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
รุ่นที่ 9 จำนวน 24 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
              จำนวน 22 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)  
รุ่นที่ 10 จำนวน 48 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2565 – กุมภาพันธ์ 2566)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 2. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 3. มีอาจารย์ประจำชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป)
 4. ไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นประจำอยู่ นอกเหนือจากอาสาสมัครจากโครงการ NIHONGO Partners
 5. สามารถช่วยเหลือ NP ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงดูแลความเป็นอยู่ของ NP
 6. ต้องการใช้โอกาสจากการเข้าร่วมโครงการในการเผยแพร่การศึกษาภาษาญี่ปุ่น
 7. อาจารย์ชาวไทยที่ร่วมสอนต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของตนเอง
 8. มีความพร้อมในการสอนรูปแบบออนไลน์ (ในกรณีที่ทางรัฐบาลหรือโรงเรียนกำหนด)

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

★ รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในพื้นที่ต่าง ๆ คลิกที่นี่ (เว็บไซต์ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น)

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 10

กลุ่มที่ 1 ระยะเวลา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดชื่อโรงเรียน
กรุงเทพมหานครฯชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครฯมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานครฯสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
กรุงเทพมหานครฯสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
กรุงเทพมหานครฯสิริรัตนาธร
กรุงเทพมหานครฯรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครฯมัธยมวัดหนองแขม
นนทบุรีวัดเขมาภิรตาราม
สมุทรปราการบางพลีราษฎร์บำรุง
สมุทรปราการราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมุทรปราการราชวินิตบางแก้ว
ปทุมธานีคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ปทุมธานีวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
นครปฐมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
สมุทรสาครสมุทรสาครบูรณะ
ฉะเชิงเทราดัดดรุณี
ชลบุรีพนัสพิทยาคาร
ชลบุรีชลราษฎรอำรุง
สระบุรีเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี
สระบุรีหนองแค “สรกิจพิทยา”
สุพรรณบุรีสงวนหญิง
สุพรรณบุรีกรรณสูตศึกษาลัย
กาญจนบุรีวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
เพชรบุรีเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มที่ 2 ระยะเวลา : วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

จังหวัดชื่อโรงเรียน
ปราจีนบุรีปราจิณราษฎรอำรุง
จันทบุรีท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
ตราดสตรีประเสริฐศิลป์
นครราชสีมาพิมายวิทยา
ชุมพรศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ชุมพรสอาดเผดิมวิทยา
สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
ตรังสภาราชินี จังหวัดตรัง
ขอนแก่นแก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่นบ้านไผ่
มหาสารคามสารคามพิทยาคม
หนองบัวลำภูหนองบัวพิทยาคาร
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคาร
อุดรธานีสตรีราชินูทิศ
อุบลราชธานีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษศรีสะเกษวิทยาลัย
พิษณุโลกเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
พิษณุโลกพุทธชินราชพิทยา
พิษณุโลกวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
เชียงใหม่สันป่าตองวิทยาคม
เชียงใหม่สันกำแพง
เชียงใหม่บ้านกาดวิทยาคม
เชียงใหม่มงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21
   กรุงเทพฯ 10110
   TEL: 02-261-7500 ต่อ 4
   E-mail: coordinator@jfbkk.or.th