โครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 6 รุ่น และปัจจุบันอาสาสมัครรุ่นที่ 7 กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จำนวน 85 คน

ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 8
โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

หมดเขตรับสมัครวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดอาสาสมัครในแต่ละรุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 69 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
รุ่นที่ 6 จำนวน 80 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2561 – มีนาคม 2562)
รุ่นที่ 7 จำนวน 85 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

 1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาจารย์จากโครงการ NIHONGO Partners)
 4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 7

กลุ่มที่ 1 ระยะเวลา : วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ProvinceSchool Name
ชุมพรศรียาภัย
นครศรีธรรมราชเบญจมราชูทิศ
นครศรีธรรมราชเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ตรังวิเชียรมาตุ
ขอนแก่นแก่นนครวิทยาลัย
ขอนแก่นศรีกระนวนวิทยาคม
ขอนแก่นบ้านไผ่
ขอนแก่นกัลยาณวัตร
เลยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
มหาสารคามผดุงนารี
มหาสารคามสารคามพิทยาคม
บุรีรัมย์นางรอง
บุรีรัมย์บุรีรัมย์พิทยาคม
บุรีรัมย์ประโคนชัยพิทยาคม
สุรินทร์บัวเชดวิทยา
สุรินทร์วีรวัฒน์โยธิน
อุดรธานีอุดรพิทยานุกูล
อุดรธานีประจักษ์ศิลปาคาร
หนองคายท่าบ่อ
หนองคายชุมพลโพนพิสัย
สกลนครธาตุนารายณ์วิทยา
สกลนครมัธยมวาริชภูมิ
บึงกาฬบึงกาฬ
ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
อำนาจเจริญอำนาจเจริญ
อุบลราชธานีนารีนุกูล
อุบลราชธานีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
ศรีสะเกษศรีสะเกษวิทยาลัย
ตรังวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
พิษณุโลกนครไทย
พิษณุโลกเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
สุโขทัยสวรรค์อนันต์วิทยา
อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ดรุณี
ลำปางวังเหนือวิทยา
ลำปางบุญวาทย์วิทยาลัย
แพร่นารีรัตน์จังหวัดแพร่
แพร่พิริยาลัยจังหวัดแพร่
น่านท่าวังผาพิทยาคม
น่านปัว
เชียงใหม่สารภีพิทยาคม

กลุ่มที่ 2 ระยะเวลา : วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ProvinceSchool Name
กรุงเทพมหานครฯโพธิสารพิทยากร
กรุงเทพมหานครฯสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
นนทบุรีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
กรุงเทพมหานครฯเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานครฯวัดนวลนรดิศ
กรุงเทพมหานครฯชิโนรสวิทยาลัย
กรุงเทพมหานครฯนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
กรุงเทพมหานครฯมัธยมวัดนายโรง
กรุงเทพมหานครฯสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริ โสภาพัณณวดี
กรุงเทพมหานครฯสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
กรุงเทพมหานครฯดอนเมืองจาตุรจินดา
สมุทรปราการบางพลีราษฎร์บำรุง
สมุทรปราการราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมุทรปราการสมุทรปราการ
สมุทรปราการวิสุทธิกษัตรี
ปทุมธานีคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ปทุมธานีปทุมวิไล
ปทุมธานีวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
นนทบุรีวัดเขมาภิรตาราม
สมุทรสาครสมุทรสาครบูรณะ
ฉะเชิงเทราเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
ฉะเชิงเทราดัดดรุณี
ชลบุรีพนัสพิทยาคาร
ชลบุรีชลราษฎรอำรุง
ชลบุรีสุรศักดิ์วิทยาคม
ชลบุรีชลบุรี”สุขบท”
จันทบุรีท่าใหม่”พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
จันทบุรีศรียานุสรณ์
ตราดสตรีประเสริฐศิลป์
สระบุรีแก่งคอย
สระบุรีหนองแค”สรกิจพิทยา”
สุพรรณบุรีสงวนหญิง
นครปฐมราชินีบูรณะ
ราชบุรีรัตนราษฎร์บำรุง
เพชรบุรีเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
อุทัยธานีอุทัยวิทยาคม
เพชรบูรณ์วิทยานุกูลนารี
พิจิตรพิจิตรพิทยาคม
นครราชสีมาปักธงชัยประชานิรมิต
นครราชสีมาพิมายวิทยา

[ สอบถามรายละเอียด ]

  • ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21
   กรุงเทพฯ 10110
   TEL: 02-261-7500
   Fax: 02-261-7505
   E-mail: coordinator@jfbkk.or.th