สื่อเสริมตำราของเจแปนฟาวน์เดชั่น

ตำราชุด”ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับปรับปรุง

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง

This image has an empty alt attribute; its file name is AkikoL1_1.jpg

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง

This image has an empty alt attribute; its file name is AkikoL2.jpg

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 3 ฉบับปรับปรุง

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 4 ฉบับปรับปรุง

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 5 ฉบับปรับปรุง

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่ม 6 ฉบับปรับปรุง

คู่มือครู

รวมภาพประกอบในตำรา

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด

ตำราชุด”เรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ”

ฮิระงะนะเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ

This image has an empty alt attribute; its file name is Hiragana-Wais-cover.png

ภาพช่วยจำฮิระงะนะ

PowerPoint คำศัพท์

ตัวอย่างแผนการสอนตำราโคะฮะรุเล่ม 1-2 “มีเฉพาะบางบทเนื่องจากเป็นตัวอย่างแผนจากผู้เข้าร่วมสัมมนา”

ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !”

ตำรา “คะตะคะนะ สู้ สู้ !”

ตำราชุด”ภาษาญี่ปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ” ฉบับเก่า