การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น


การจัดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม จัดที่กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ เดือนธันวาคม จัดที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น)

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ สามารถดูได้จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่นร่วมกับ Japan Educational Exchanges and Services ร่วมกันดำเนินการจัดสอบ
https://www.jlpt.jp/index.html (ภาษาญี่ปุ่น)
https://www.jlpt.jp/e/index.html (ภาษาอังกฤษ)

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นคืออะไร
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT) เป็นการวัดและรับรองความรู้ภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ จัดสอบขึ้นทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น

การสอบแบ่งออกเป็น 3 วิชา เพื่อวัดระดับความสามารถโดยรวมในการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร ดังนี้  [ความรู้ตัวภาษา] เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์  [การอ่าน] และ [การฟัง] เป็นการวัดความสามารถในการนำความรู้มาใช้ในการสื่อสาร

ตาราง 1  สนามสอบและผู้จัดสอบ
สนามสอบผู้จัดสอบกรกฎาคมธันวาคม
กรุงเทพมหานคร สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
https://www.ojsat.or.th/main/
https://www.facebook.com/OJSAT/
เชียงใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์  สาขาภาคเหนือ
https://ojsatn.wordpress.com/
https://www.facebook.com/ojsatn/
สงขลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
www.jp-tsu.com
ขอนแก่น สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
https://li.kku.ac.thhttps://www.facebook.com/CILLKKULI/
 ตาราง 2  เกณฑ์ความรู้ วิชาที่สอบและเวลาสอบ โดยแบ่งตามระดับการสอบ
ระดับสอบเกณฑ์ความรู้วิชาที่สอบ (เวลาสอบ)
N1 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ความรู้ตัวภาษา (อักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์) และการอ่าน<110 นาที>การฟัง<60 นาที>
N2 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ชีวิตประจำวันได้ และสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในวงกว้างได้ในระดับระดับหนึ่งความรู้ตัวภาษา (อักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์)  และการอ่าน<105 นาที>การฟัง<50 นาที>
N3 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ในระดับหนึ่งความรู้ตัวภาษา (อักษรและคำศัพท์)<30 นาที>ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์)  และการอ่าน<70 นาที>การฟัง<40 นาที>
N4 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานความรู้ตัวภาษา (อักษรและคำศัพท์)<25 นาที>ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน<55 นาที>การฟัง<35 นาที>
N5 สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้ในระดับหนึ่งความรู้ตัวภาษา (อักษรและคำศัพท์)<20 นาที>ความรู้ตัวภาษา (ไวยากรณ์) และการอ่าน<40 นาที>การฟัง<30 นาที>