บริการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แจ้งการเปิดให้บริการยืมยูกาตะ กรุณาอ่านข้อมูลวิธีการยืมในใบขอยืมของ

สิ่งของอื่นๆยังไม่เปิดให้ยืมชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อรักษาสุขอนามัยทีดีของผู้ใช้ในอนาคต

ดาวน์โหลด ใบสมัครเพื่อขอยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น (ยูกาตะเท่านั้น)