บริการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

แจ้งการยุติชั่วคราวในการให้บริการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อรักษาสุขอนามัยทีดีของผู้ใช้ในอนาคต