เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
ยืมพื้นที่ห้องเรียนและห้องประชุมเอนกประสงค์

ขั้นตอนในการขอยืมสถานที่
  1. กรุณาอ่านระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขในการขอยืมพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนส่งใบสมัคร
  2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครเพื่อขออนุญาตเข้ายืมพื้นที่มาที่ info@jfbkk.or.th
  3. รอรับใบอนุมัติจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ขอเข้าใช้พื้นที่
ดาวน์โหลด

ระเบียบข้อบังคับในการขอยืมพื้นที่ (ภาษาอังกฤษ)
และระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับช่วงสถานการณ์โควิด-19 pandemic (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด

ฟอร์มใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-260-8560 ~3
อีเมล info@jfbkk.or.th