Japan Foundation Bangkok

วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550

สารบัญ

บทความพิเศษ

ไวยากรณ์ในการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร -หันกลับมามองความคิดความเชื่อของตนเองที่มี ต่อการสอนภาษาญี่ปุ่นกันใหม่เถอะ – NODA Hisashi

1

วิทยานิพนธ์

การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษาที่สองระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น Somporn GOMARATUT

19

การวิจัยเกี่ยวกับวิธีฟังเสียงโฆษะ และ เสียง อโฆษะ ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย(เฉพาะกรณีของ เสียงระหว่าง カ และ ガ , タและ ダ , パ และ バ ) MIYAHARA Mihoko

33

การวิจัยขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาตำราและสื่อการสอน ภาษาญี่ปุ่นด้านการฟังระดับต้นเพื่อ ผู้เรียนชาวไทย(2) -แนวทางการสอนเสียงที่ฟังออกยาก- Sukanya THONGDEENOK

43

หน้าที่และเงื่อนไขการใช้คำช่วยท้ายกลุ่มคำ “เนะ” Asadayuth CHUSRI

55

การกำหนดหัวข้อไวยากรณ์ชั้นต้นสำหรับผู้เรียน ชาวไทย-แนวคิดสี่ประการจากมุมมองของ ไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร- Kanokwan Laohaburanakit
KATAGIRIPatcharaporn KAEWKITSADANGSomkiat CHAWENGKIJWANICHSuneerat NEANCHAROENSUK

67

รายงานผลงานสำรวจและการปฏิบัติจริง
A Survey on the Japanese Language Class Broadcasted via Satellite in Thailand MIYAGISHI Tetsuya

79

The study of Business Japanese Course in Thailand–Report of Waseda Education (Thailand)- TANAKA Atsuko

89

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นบางกอกในปี ค.ศ.1940 การนำเสนอเอกสารแสดงระเบียบการของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นบางกอก KITAMURA Takeshi

Wilailuck TANGSIRITHONGCHAI

99

กิจกรรมการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น “ชั่วโมงสังสรรค์” -เพื่อพัฒนาความสามารถในการสนทนาให้สูงขึ้น AKITA Hidetsugu

109

รายงานกิจกรรมประจำปีพ.ศ. 2549 ของชมรมครูภาษาญี่ปุ่นภาคเหนือ-มุ่งสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น- SUZUKI Yumiko

Saranya KONGJIT

EBIHARA Tomoharu

KAWAI Yukiko

119

รายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
-โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและโรงเรียน Kyoto Prefectural Higashiuji Senior High School-
SUZUKI Yumiko

131

“ความเข้าใจการฟัง” ในภาษาญี่ปุ่นระดับพื้นฐาน-กิจกรรมชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการ “ได้ยิน” ไปสู่ “การฟัง” MORI Yasumasa

141

ลักษณะการใช้แหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ IKEJIMA Mayumi

MATSUO Noriaki

MUSASHI Yuko

151

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕” -การแปลครึ่งฉบับส่วนหลังเป็นภาษาญี่ปุ่น- EBIHARA Tomoharu

161

Action research การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง OTAKE Keiji

171

การทบทวนเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างและหน้าที่ของผู้พูดภาษาญี่ปุ่นในการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียน -เพื่อสร้างการฝึกแบบกลุ่ม (Community of practice) ภายในห้องเรียน – MATSUI Takahiro

181

เทคนิคและวิธีสอนทักษะการอ่านภาษา ญี่ปุ่นในฐานะ ภาษาต่างประเทศ Napasin PLAENGSORN

191

รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการสอนคันจิหลักสูตร การสอนภาษาญี่ปุ่นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ARIMOTO Masayo

203

หลักสูตรของสาขาการสอนภาษาญี่ปุ่นคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น TSUBONE Yukari

213

โครงการนำร่องการฝึกอบรมวิชาชีพครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและการฝึกอบรมครูประจำตำแหน่งครูผู้สอน ภาษาญี่ปุ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว HIRATA Yoshimi

223

The influence of self-evaluation and peer evaluation against learners: Through Intermediate Japanese Conversation Class Practices HAYASHI Asako

233

บทคัดย่อ

243