Japan Foundation Bangkok

วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ

ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541

สารบัญ

วิทยานิพนธ์

 ข้อสังเกตในการใช้ ‘L’ แทน ‘R’ ของตัวอักษรโรมัน ในภาษาญี่ปุ่น

 

 INO Masahiro  1
 ข้อเสนอสำหรับการศึกษาตัวอักษรคันจิในประเทศไทย แผนการสอบวัดระดับตัวอักษรคันจิ

 

 KAMEYAMA Toshifumi  13
 การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย ตัวอย่างศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 KONISHI Hiroaki  27
 เหตุการณ์การเคลื่อนที่ในทิศทางลง โดยไม่ใช้พลังของสิ่งที่ เคลื่อนที่ในภาษาไทย

 

 TAKAHASHI Kiyoko  43

รายงานผลการปฏิบัติ

 ปัญหาจากการปรับเปลี่ยนแนวการสอน

 

 AONUMA Kunio 49
 วิธีการสอนการเขียนเรียงความโดยเน้นประเด็นเรื่องการสื่อสาร บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม

 

 KUSHIDA Keiko 59
 รายงานผลการทดลองสอนภาษาญี่ปุ่น เรื่องการแนะนำสถาน ศึกษาแบบ Orienteering สำหรับนักศึกษาวิชาเลือกภาษาญี่ปุ่น (จำนวนชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง)

 

 MIKAMI Naoko 67
 การประเมินผลผู้เรียนที่ทำโปรเจ็คเวิร์คเป็นรายบุคคล

 

 MIURA Takashi 79
 รายงานการสร้างตำราไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น  NAKAKURA Taeko

MIURA Takashi

89
 การทดลองการเรียนการสอนวิชาการอ่านโดยใช้วิธีจับคู่เรียน

 

 SAITO Michiyo 97
 การอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย  KITAMURA Takeshi

SAITO Michiyo

109
 รายงานการปฏิบัติจริงเรื่องการทดลองฝึกปฏิบัติการทัวร์เมืองกาญจน์  ภัทรศุภาว์ เสียงใหญ่

เศกสิทธิ์ ปักษี

HOSHII Naoko

 121

บันทึกเกี่ยวกับงานวิจัย

 การอุทิศระหว่างประเทศของอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น

 

 MIZUNO Koji 133
 ตัวอย่างการชี้แนะเพื่อมุ่งสู่การประกวดสุนทรพจน์

 

 SUZUKI Kiyomi 137
 สรุปผลการวิเคราะห์ลักษณะตัวเขียนฮิรางานะของผู้เรียนชาวไทย

 

 YOSHIDA Yuko 143

ผลการสำรวจ

 การศึกษาเหตุผลและเป้าหมายในการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของ นักเรียนโรงเรียนสาธิต แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 ลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์พงษ์ 149
 ผลการสำรวจจากแบบสอบถามเกี่ยวกับคอร์สภาษาญี่ปุ่นที่เปิดสอนในโรงเรียนระดับมัธยมปลาย  MIHARA Ryushi

นพวรรณ บุญสม

ประภา แสงทองสุข

153
 สรุปแบบสอบถามเรื่อง ” เหตุผลที่เรียนภาษาญี่ปุ่น “

 

 สมใจ แซ่อึ้ง 159
 ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง  วรวุฒิ จิราสมบัติ

KITAMURA Takeshi

163

บทคัดย่อ

167