Japan Foundation Bangkok

บริการให้คำปรึกษา

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ บริการให้คำปรึกษาตามคำขอที่เกี่ยวข้องกับสามสาขาหลัก คือ ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

การให้คำปรึกษาทางด้านการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 • ฝ่ายการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

  TEL: +66-(0)2-260-8560~4
  E-mail: info@jfbkk.or.th
  [เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
  ปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

การให้คำปรึกษาทางด้านญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

 • ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ

  TEL: +66-(0)2-260-8560~4
  E-mail: info@jfbkk.or.th
  [เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
  ปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

การให้คำปรึกษาทางด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น

 • ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ: Amiko NISHIJIMA (ภาษาญี่ปุ่น) /  นริศรา ทองมี (ภาษาไทย)
  TEL: +66-(0)2-261-7500~4
  E-mail: jldcontact@jfbkk.or.th
  [เวลาทำการ]: 09:00 – 17:00
  ปิดทำการวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ