Japan Foundation Bangkok

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ
ยืมพื้นที่ห้องเรียนและห้องประชุมเอนกประสงค์

 

ขั้นตอนในการขอยืมสถานที่

 

1. กรุณาอ่านระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขในการขอยืมพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนส่งใบสมัคร
2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครเพื่อขออนุญาตเข้ายืมพื้นที่มาที่ info@jfbkk.or.th
3. รอรับใบอนุมัติจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ขอเข้าใช้พื้นที่

 

ดาวน์โหลด
ระเบียบข้อบังคับในการขอยืมพื้นที่ (ภาษาอังกฤษ) และระเบียบข้อบังคับเพิ่มเติมสำหรับช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลด
ฟอร์มใบสมัคร (ภาษาอังกฤษ)

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-260-8560 ~3
อีเมล info@jfbkk.or.th