Japan Foundation Bangkok

เช่าห้องเรียน/ห้องประชุม

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  เปิดบริการให้องค์กรภายนอกยืมพื้นที่ห้องเรียนและห้องประชุมในขนาดต่างๆ ดังนี้

  • ห้อง A (สำหรับ 15-20 ที่นั่ง)
  • ห้อง B (สำหรับ 25-30 ที่นั่ง)
  • ห้อง C (สำหรับ 25 ที่นั่ง)
  • ห้อง D (สำหรับ 20-30 ที่นั่ง)
  • ห้อง E (สำหรับ 50 ที่นั่ง และสามารถเปิดเชื่อมกับห้อง D ได้ด้วย)

ขั้นตอนในการขอยืมสถานที่

  1. อ่านระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขในการขอยืมพื้นที่ห้องเรียนให้ชัดเจนก่อนส่งใบสมัคร
  2. กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครเพื่อขออนุญาตเข้ายืมพื้นที่ห้องเรียนมาที่ info@jfbkk.or.th
  3. รอรับใบอนุมัติจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เพื่อนำหลักฐานมาแสดงในวันที่ขอเข้าใช้พื้นที่

 

ดาวน์โหลด ระเบียบข้อบังคับในการขอยืมพื้นที่
ดาวน์โหลด ฟอร์มใบสมัคร

 

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-260-8560-3
อีเมล info@jfbkk.or.th