What's New

ข้อมูลสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น

 

★ คลังความรู้ที่เป็นประโยชน์ใช้ได้ทันที
 
 • รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทีมระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
 •  
 • จำ「て形(けい)」ด้วยเพลงกันเถอะ (1)
 •  
 • รวมความคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้ได้ทันที
 •  
 • รวมความคิดในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
 •  
 • แนะนำ "คู่มือあきこと友だちCan-do"
 •  
 • คู่มือあきこと友だちCan-do บทที่ 10 ตัวอย่างเพลง
 •  
 • ข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ (ซีดีรอม)
 •  
 • ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ
  ภาษาญี่ปุ่นเรียนสบาย สไตล์โคะฮะรุ    
   
 •  
 • ฮิระงะนะเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ
 • ดาวน์โหลดการ์ดคำศัพท์
  Microsft Word (46 KB)
  PDF (80 KB)
     

  ★ คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
    ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดคอร์สอบรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สอนภาษา ญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     
    คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนชาวญี่ปุ่นและผู้สอนชาวไทย
    - สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
     
   

  คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนชาวไทยโดยเฉพาะ

    • คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น
   
    • คอร์สเพิ่มพูนความรู้สำหรับครูภาษาญี่ปุ่นประจำการ
   

  ★ การผลิตสื่อการเรียนการสอน
    เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำตำราเรียนและสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังมีรายการต่อไปนี้
  * เป็นโครงการที่จัดทำร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า )

  • ฮิระงะนะเรียนสบายสไตล์โคะฮะรุ
  • หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่มที่ 1-6 และแบบฝึกหัด จำนวน 3 เล่ม
  • หนังสือรวบรวมคำศัพท์อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ
  • ตารางจำอักษรฮิระกานะด้วยภาพและเสียง
  • ตารางจำอักษรคาตะกานะด้วยภาพและเสียง
  • ข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ (ซีดีรอม) *
  • ภาษาไทยสำหรับผู้สอนชาวญี่ปุ่น (ในระดับมัธยมศึกษา)


  ★ โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
    เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นไปประจำยังสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 คน

  ★ โครงการให้คำปรึกษา
   

  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
  ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์อาเบะ โยโกะ หรือ อาจารย์ซาโต โกะโร (ภาษาญี่ปุ่น)
  อาจารย์ประภา แสงทองสุข หรือ อาจารย์อาภาพร เนาสราญ (ภาษาไทย)
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
  ถนน อโศกมนตรี คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2261-7500 ~ 4 โทรสาร 0-2261-7505


  ★ จดหมายข่าว “ ตะวัน ”
   

  จดหมายข่าว “ ตะวัน ” เป็นวารสารสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ในประเทศไทยโดยเฉพาะ ท่านสามารถดูจดหมายข่าว “ ตะวัน ” ฉบับย้อนหลังได้ที่
    “ ตะวัน ” ฉบับย้อนหลัง ตั้งแต่ฉบับที่ 28 ( เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ) จนถึงฉบับปัจจุบัน


  ★ วารสารทางวิชาการ “วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ”
    เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดพิมพ์วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นประจำในเดือนกันยายนของทุกปี ท่านสามารถดูสารบัญและบทคัดย่อของวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับย้อนหลังได้ที่
   
 • สารบัญและบทคัดย่อ “วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ” ฉบับย้อนหลัง ตั้งแต่ฉบับพ.ศ.2541 จนถึง    ฉบับปัจจุบัน
 •  
 • ประกาศงดการจัดพิมพ์วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 • ★ งานบริการสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในด้านอื่นๆ
   
 • การสมัครสมาชิกของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 • การให้บริการขอยืมใช้สถานที่ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 • การให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ทางวัฒนธรรม

 • ★ ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
   
 • ซากุระเน็ทเวิร์ค
 • องค์กรหรือชมรมครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
 • องค์กรหรือชมรมครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก
 • เวปไซต์สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 • ★ ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   
  เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและสื่อในหลากหลายแขนงวิชา อาทิ เอกสารงานวิจัย สื่อตำราเรียนโสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น ผู้สอนและผู้ศึกษา วิจัยภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ ภาษาญี่ปุ่น สื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารหลากหลายประเภทให้บริการอย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถอ่านได้ภายในห้องสมุด
   

  •  รายละเอียดการให้บริการห้องสมุด


  ★ กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
   
 • การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น
  (ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย และสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์)
 • การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น
 •    

  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
  โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
  Website: http://www.jfbkk.or.th
  Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
  Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

  © copyright The Japan Foundation, Bangkok
  All rights reserved. No reproduction or republication without written permission