What's New
ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น
★ คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดคอร์สอบรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   
  คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนชาวญี่ปุ่นและผู้สอนชาวไทย
  - สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
   
  คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนชาวไทยโดยเฉพาะ
  คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น
 
- โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา(新規講座)คอร์สเพิ่มพูนความรู้สำหรับครูภาษาญี่ปุ่นประจำการ
- คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นในช่วงปิดภาคเรียน(集中研修)
- คอร์สอบรมภาษาญี่ปุ่นวันศุกร์/วันเสาร์ (金曜研修・土曜研修)
- คอร์สอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นวันพุธ (水曜研修)
- คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นทางไปรษณีย์
- สัมมนาภาษาญี่ปุ่นสัญจร
   
  คอร์สอบรมสำหรับผู้สอนชาวญี่ปุ่นโดยเฉพาะ
  - คอร์สอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สอนชาวญี่ปุ่น (จัดร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น)

★ การผลิตสื่อการเรียนการสอน
  เจแปนฟาวน์เดชั่น ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำตำราเรียนและสื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับโรงเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังมีรายการต่อไปนี้

• หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ เล่มที่ 1-6 และแบบฝึกหัด จำนวน 3 เล่ม
• หนังสือรวบรวมคำศัพท์อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ
• ตารางจำอักษรฮิระกานะด้วยภาพและเสียง
• ตารางจำอักษรคาตะกานะด้วยภาพและเสียง
• คลังข้อสอบของหนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ *
• ภาษาไทยสำหรับผู้สอนชาวญี่ปุ่น (ในระดับมัธยมศึกษา)
• เป็นโครงการที่จัดทำร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า )


★ โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
  เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นไปประจำยังสถาบันการศึกษาในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 คน นอกจากนั้นยังได้ให้ความร่วมมือใน “โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกศตวรรษที่ 21” (ชื่อย่อภาษาอังกฤษ JENESYS Programme) ซึ่งเป็นโครงการที่นายกรัฐมนตรีอาเบะ (ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้เสนอในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อ พ.ศ. 2550
•  รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่งอาจารย์ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น

★ โครงการให้คำปรึกษา
 

ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นมีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและการสอนภาษาญี่ปุ่น ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์กิมะ โทชิฮิโกะ หรือ อาจารย์มัทสึบารา จุน (ภาษาญี่ปุ่น)
อาจารย์นพวรรณ บุญสม หรือ อาจารย์ประภา แสงทองสุข (ภาษาไทย)
ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159
ถนน อโศกมนตรี คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2261-7500 ~ 4 โทรสาร 0-2261-7505


★ จดหมายข่าว “ ตะวัน ”
 

จดหมายข่าว “ ตะวัน ” เป็นวารสารสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยเฉพาะ ท่านสามารถดูจดหมายข่าว “ ตะวัน ” ฉบับย้อนหลังได้ที่
  “ ตะวัน ” ฉบับย้อนหลัง ตั้งแต่ฉบับที่ 28 ( เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 ) จนถึงฉบับปัจจุบัน


★ วารสารทางวิชาการ “วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ”
  เจแปนฟาวน์เดชั่นได้จัดพิมพ์วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นประจำในเดือนสิงหาคมของทุกปี ท่านสามารถดูสารบัญและบทคัดย่อของวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับย้อนหลังได้ที่
 
 • สารบัญและบทคัดย่อ “วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ” ฉบับย้อนหลัง ตั้งแต่ฉบับพ.ศ.2541 จนถึงฉบับปัจจุบัน

 • ★ งานบริการสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในด้านอื่นๆ
   
 • การมอบสื่อการเรียนการสอนและตำราเรียน
 • การสมัครสมาชิกของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 • การให้บริการขอยืมใช้สถานที่ของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 • การให้บริการยืมวัสดุอุปกรณ์ทางวัฒนธรรม

 • ★ ลิ้งค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
   
 • ซากุระเน็ทเวิร์ค
 • องค์กรหรือชมรมครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
 • องค์กรหรือชมรมครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก
 • เวปไซต์สื่อการสอนที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

 • ★ ห้องสมุดเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
   
  เป็นห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือและสื่อในหลากหลายแขนงวิชา อาทิ เอกสารงานวิจัย สื่อตำราเรียน โสตทัศนูปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น ผู้สอนและผู้ศึกษาวิจัยภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาญี่ปุ่นสื่อสิ่งพิมพ์และนิตยสารหลากหลายประเภทให้บริการอย่างครบถ้วน ผู้ใช้บริการสามารถอ่านได้ภายในห้องสมุด
   
 • รายละเอียดการให้บริการห้องสมุด

 • ★ คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
   
  เป็นคอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปที่เรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับกลางและสูงซึ่งจะเปิดสอนในวันธรรมดาช่วงเย็นและวันเสาร์เต็มวันวิชาที่เปิดสอนในคอร์สภาษาญี่ปุ่นนี้ประกอบด้วยคอร์สทางภาษาทั่วไปและคอร์สพิเศษที่ไม่ค่อยเปิด สอนในโรงเรียนสอนภาษาทั่วไปคอร์สนี้จะเปิดสอนแตกต่างกันในแต่ละปี ตัวอย่างคอร์สพิเศษที่เปิดสอนมาแล้ว เช่น คอร์ส “มองญี่ปุ่นจากการ์ตูนและอะนิเมะ”, คอร์ส “ภาษาญี่ปุ่นจากละคร”, คอร์ส “ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร” เป็นต้น สำหรับรายละเอียดคอร์สดูได้ด้านล่าง
 • รายละเอียดคอร์ส

 • ★ กิจกรรมทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
   
 • ซากุระเน็ทเวิร์ค
 • องค์กรหรือชมรมครูที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
 •    
     

  The Japan Foundation, Bangkok
  10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
  Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
  Website: http://www.jfbkk.or.th
  Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
  Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

  © copyright The Japan Foundation, Bangkok
  All rights reserved. No reproduction or republication without written permission