ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  จำนวนของผู้เข้าร่วมการอบรมจนถึงปัจจุบัน
    รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
    เนื้อหาการอบรมในปีการศึกษา 2551
    ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดของผู้เข้าร่วมอบรม
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
«โครงการอบรมครูเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา»
<จำนวนของผู้เข้าร่วมการอบรมจนถึงปัจจุบัน / จังหวัดที่โรงเรียนต้นสังกัดตั้งอยู่
>
 
     
 
 • รายชื่อโรงเรียนที่แสดงในตารางนี้เป็นชื่อโรงเรียนที่ผู้เข้าร่วมอบรมสังกัดอยู่ในขณะนั้น ดังนั้นชื่อของโรงเรียนต้นสังกัดบางแห่ง อาจจะไม่ตรงกับชื่อโรงเรียนต้นสังกัดในปัจจุบันของผู้เข้าร่วมอบรม เนื่องจากการโอนย้ายหรือการลาออกของผู้เข้าร่วมอบรมเอง

 •   โรงเรียน  
   

  รุ่นที่ /      ปีที่เข้าอบรม /      จำนวนผู้สำเร็จการอบรม / จังหวัดที่โรงเรียนต้นสังกัดตั้งอยู่ ※ ( )คือ จำนวนผู้จบ

   
     

  The Japan Foundation, Bangkok
  10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
  Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
  Website: http://www.jfbkk.or.th
  Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
  Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

  © copyright The Japan Foundation, Bangkok
  All rights reserved. No reproduction or republication without written permission