ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  จำนวนของผู้เข้าร่วมการอบรมจนถึงปัจจุบัน
    รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
    เนื้อหาการอบรมในปีการศึกษา 2551
    ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดของผู้เข้าร่วมอบรม
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
«โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา»
 
     
 
     
 
     
 
กลุ่มเป้าหมาย :
อาจารย์ชาวไทยที่สอนในระดับมัธยมศึกษา (ยกเว้นอาจารย์ที่สอนวิชา ภาษาญี่ปุ่น) และโรงเรียนต้นสังกัดมีแผนที่จะเปิดสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นใน อนาคตอันใกล้
วัตถุประสงค์ :
1.
มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นประมาณระดับ 3 ของการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น
 
2.
มีความสามารถในการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา- ตอนปลายได้
ระยะเวลาอบรม : อบรม 5 วันต่อสัปดาห์ รวมระยะเวลาอบรมตลอดหลักสูตรประมาณ 1 ปี เริ่มเรียนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม จนถึงต้นเดือนเมษายนของปีถัดไป
วิธีการสมัคร :
โครงการนี้ไม่สามารถสมัครเป็นการส่วนตัวได้จะต้องให้โรงเรียนต้นสังกัด เป็นผู้เสนอชื่อผู้สมัครพร้อมใบสมัครไปยังสำนักนโยบายและแผนการ ศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะต้องสอบข้อเขียนและสอบ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในขั้นสุดท้าย ดำเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเจแปนฟาวน์เดชั่น ช่วงเวลารับสมัครประมาณเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม
ค่าใช้จ่าย :
ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการอบรมแต่ผู้เข้าอบรมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พักและค่าใช้จ่ายส่วนตัวเองอนึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ รับเงินเดือนจากโรงเรียนต้นสังกัดตามปกติ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เป็นข้าราชการครูประจำการและมีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่เกิน 40 ปี ไม่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นมาก่อน โรงเรียนต้นสังกัดจะต้อง ยินยอมให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมตลอดตามกำหนดและจะต้อง จัดให้ครูผู้ผ่านการอบรมได้สอนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนอย่างน้อย 3 ปี หลังจากจบการอบรม
ข่าวสารการรับสมัคร :
ในช่วงปลายปีสำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจะมีหนังสือแจ้งไปยัง โรงเรียนในสังกัดเพื่อเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขและสามารถ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นอีกทางหนึ่งด้วย
  ※ ท่านใดที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรมนี้กรุณาสอบถามได้ที่
  ผู้รับผิดชอบ:อาจารย์นพวรรณ บุญสม (ภาษาไทย) ,
              อาจารย์มัทสึอิ เรโกะ (ภาษาญี่ปุ่น)
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนสุขุมวิท 21
คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทร.0-2261-7500-4   แฟกซ์. 0-2261-7505
ตาราง: จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน /จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ต้นสังกัด
แผนที่: ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดของผู้เข้าร่วมอบรมและจำนวนสถาบันที่สอน ภาษาญี่ปุ่น
รายละเอียดการอบรม: รายละเอียดของหลักสูตรปีการศึกษา2551โดยสังเขป
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2553
     
 
     
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission