ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  จำนวนของผู้เข้าร่วมการอบรมจนถึงปัจจุบัน
    รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
    เนื้อหาการอบรมในปีการศึกษา 2551
    ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดของผู้เข้าร่วมอบรม
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
«โครงการอบรมครูเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา»
<ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดของผู้เข้าร่วมอบรม และจำนวนของสถาบันที่สอน ภาษาญี่ปุ่น
>
 
 

คำอธิบาย1. หมายเลข ① ถึง ⑫ แสดงลำดับของรุ่นที่เข้าอบรม รุ่นที่ 1 เริ่มในปีพ.ศ. 2537 และรุ่นปัจจุบันซึ่งกำลังเข้าอบรมอยู่ในขณะนี้เป็นรุ่นที่ี 12 จังหวัดที่ปรากฏอยู่บนแผนที่นี้ คือ จังหวัดที่โรงเรียนต้นสังกัดของผู้เข้าอบรมสังกัดอยู่ในขณะนั้น คลิกที่นี่ เพื่อดูปีที่จัดการอบรมและจำนวนผู้เข้าอบรม

  คำอธิบาย2. สีของแต่ละจังหวัดจะแสดงจำนวนของสถาบันที่สอนภาษาญี่ปุ่น (นับรวมทุกระดับทั้งระดับอุดมศึกษา, มัธยมศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา) ข้อมูลจากการสำรวจของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2551 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยการจัดส่งเอกสารสำรวจทางไปรษณีย์ จำนวนที่แสดงในนี้ยังไม่ใช่ผลอย่างเป็นทางการ แต่เป็นจำนวนที่ประมาณการได้ สำหรับยอดรวมนั้นกรุณาดูตารางถัดไป

 
  ตารางแสดงจำนวนของสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นแยกตามจังหวัด (นับรวมทุกระดับทั้งระดับอุดมศึกษา, มัธยมศึกษาและโรงเรียนสอนภาษา)
 
 

ข้อมูลจากการสำรวจของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.2551 (อย่างไม่เป็นทางการ)

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission