ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  จำนวนของผู้เข้าร่วมการอบรมจนถึงปัจจุบัน
    รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
    เนื้อหาการอบรมในปีการศึกษา 2551
    ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับจังหวัดของผู้เข้าร่วมอบรม
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
«โครงการอบรมครูเพื่อการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา»
<เนื้อหาการอบรมในปีการศึกษา 2551
>
 

1. ระยะเวลาการอบรม

 

เริ่มอบรมตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2551 - วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2551 จำนวน 6 เทอมรวมระยะเวลา 39 สัปดาห์ เวลาเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเช้า 9.00 -11.50น. ช่วงบ่าย 13.30-16.30น.

 
     
2. รายละเอียดของเนื้อหาวิชา
ภาษาญี่ปุ่น : ใช้หนังสือเรียนชื่อ “AKIKO TO TOMODACHI” เป็นตำราเรียนหลัก โดย 1 บท จะใช้เวลาเรียนประมาณ 1 สัปดาห์ (รวมเวลาในการสอบย่อยและการเฉลยข้อสอบ)
แยกตามทักษะ : เสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้าน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้สมดุลย์โดยจะใช้้หนังสือเรียนอื่นๆ เสริมประกอบเข้าไปด้วยเพื่อช่วยเสริมเนื้อหาของหนังสือเรียน
อากิโกะ
วิธีการสอน : แยกเป็นวิธีการสอนⅠและวิธีการสอนⅡเนื้อหาของวิธีการสอนⅠนั้นจะเรียนคำศัพท์ สำนวนโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น ส่วนวิธีการสอนⅡนั้น จะศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อ-อุปกรณ์วิธีการสอนวิธีการฝึกฝนตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนและทดลองฝึกสอนกับผู้เข้าร่วมอบรม
ญี่ปุ่นศึกษา : เสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้ลึกซึ้งขึ้นจากการเรียนในห้องเรียน และประสบการณ์จริง (วิชาญี่ปุ่นศึกษาและกิจกรรมที่ทำร่วมกับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น)
กิจกรรมนอกบทเรียน : แบ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในศูนย์ เช่น คอร์สบรรยายพิิเศษต่างๆ, การกล่าว สุนทรพจน์และกิจกรรมที่จัดนอกสถานที่ เช่น กิจกรรมเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา, การเยี่ยมชมโรงเรียนคนญี่ปุ่น เป็นต้น
อื่นๆ : แนะแนวการเรียนการสอนรายบุคคลและคาบอิสระ
 

 

3. จำนวนคาบเรียนแยกตามรายวิชาและเทอมการศึกษา

     
 

ชื่อวิชา

เทอมที่ 1

เทอมที่ 2

เทอมที่ 3

เทอมที่ 4

เทอมที่ 5

เทอมที่ 6

รวม

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

125

114

97

114

106

60

616

การออกเสียง

14

14
12
4
12
-
56
การสนทนา

3

7
6
6
6
1
29
การฟัง
1
7
6
2
6
3
25
การอ่าน
1
7
6
2
-
-
16
การเขียน
-
-
-
-
6
-
6
การพูดสุนทรพจน์
-
-
-
-
-
24
24
ฝึกฝนทบทวน
3
7
6
6
6
1
29
ติวสอบวัดระดับ
-
-
-
25
-
-
25
วิธีการสอน วิธีการสอน Ⅰ
4
7
6
7
6
1
31
วิธีการสอน Ⅱ
-
-
-
-
-
60
60
วัฒนธรรม ญี่ปุ่นศึกษา
8
7
6
4
1
-
26
กิจกรรม นอกบท เรียน กิจกรรมร่วมกับ อาสาสมัครชาว ญี่ปุ่น
4
12
12
12
12
4
56
กิจกรรมนอก ห้องเรียน
18
1
1
3
9
6
38
อื่นๆ คาบอิสระ
21
18
13
10
7
12
81
แนะแนวการ เรียนการสอน รายบุคคล
8
3
3
3
3
2
28

รวม

210
204
174
198
180
180
1146
     
 
1 คาบ = 50 นาที รวมเวลาเรียนทั้งหมด 955 ชั่วโมง*
ภาษาญี่ปุ่น 826 คาบ (688 ชั่วโมง)
วิธีการสอน 91 คาบ (76 ชั่วโมง)
ญี่ปุ่นศึกษา 26 คาบ (22 ชั่วโมง)
กิจกรรมเสริมในและนอกห้องเรียน 94 คาบ (78 ชั่วโมง)
อื่นๆ 109 คาบ (94 ชั่วโมง)
______________________________________________
รวม
1146 คาบ (955 ชั่วโมง)

4. กิจกรรมนอกห้องเรียน

เทอม
กิจกรรม
รายละเอียด
เทอมที่1
ค่ายภาษาญี่ปุ่น

- ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
- เรียนตัวอักษรคาตะกานะ
- เกมตัวอักษร เป็นต้น

เทอมที่2
เทอมที่3

- ทดลองทานอาหารญี่ปุ่น
- เยี่ยมชมส.น.ญ. และส.ส.ท.

ทานอาหารที่ร้านอาหารญี่ปุ่น
เทอมที่4

  เยือนบ้านชาวญี่ปุ่น

ทดลองทำอาหารที่บ้านอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น
เทอมที่5

- ทัศนศึกษาชั่วโมงการเรียนการสอนใน   โรงเรียนของรุ่นพี่
- ทัศนศึกษาโรงเรียนคนญี่ปุ่นในประเทศไทย

เทอมที่6

- นำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว
- ทดลองชงชา
- พิธีจบการศึกษา

   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission