สิ่งพิมพ์เผยแพร่
  นานานิปปอน
(เจแปน เลทเตอร์
)
(จดหมายข่าวราย 3 เดือน)
 
  ตะวัน (จดหมายข่าวภาษาญี่ปุ่น ราย 3 เดือน)
 
 
 

  เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ พิมพ์และแจกจ่ายจดหมายข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของศูนย์ฯและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นหลัก ได้แก่
นานานิปปอน (เจแปน เลทเตอร์) (จดหมายข่าวราย 3 เดือน)
  ตะวัน (จดหมายข่าวภาษาญี่ปุ่น ราย 3 เดือน)
 
  
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission