ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ตะวัน
     หนังสือข่าวรายสามเดือน สำหรับครูอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น เนื้อหาประกอบด้วยกิจกรรมและข่าวสารในแวดวงการศึกษาภาษาญี่ปุ่น จัดพิมพ์เผยแผ่ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายน 2556 รวมทั้งสิ้นจำนวน 61 ฉบับ ท่านสามารถดูข่าวสารและกิจกรรมต่างๆย้อนหลังได้ตั้งแต่ฉบับที่ 28 จนถึงฉบับที่ 61 ได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

วารสารฉบับย้อนหลัง

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission