ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

ระเบียบการขอใช้ห้องเรียนของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ


เงื่อนไขในการขอใช้ห้องเรียนสำหรับบุคคลภายนอกมีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ขอใช้ห้องเรียนจะต้องใช้ห้องเรียนในวันที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเปิดทำการ และช่วงเวลาที่ขอใช้นั้นจะต้องไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  2. วัตถุประสงค์ในการใช้ห้องเรียนจะต้องเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นและไม่ใช้เพื่อผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ
  3. ผู้ขอใช้ห้องเรียนจะต้องยื่นคำขอในนามกลุ่มบุคคล/สถาบันเท่านั้น และต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอใช้ห้องเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

 

รายละเอียดการขอใช้ห้องเรียน กรุณาดูเพิ่มเติมได้ืที่

当センター教室利用規則および使用許可の条件(ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

 

ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอใช้ห้องเรียน กรุณาสอบถามได้ที่

       (ภาษาญี่ปุ่น)   คุณฮิราบายาชิ     หัวหน้าฝ่ายภาษาญี่ปุ่น

       (ภาษาไทย)    คุณชนิิดา หรือ คุณนันทา

The Japan Foundation, Bangkok

Tel. 0-2261-75004   Fax 0-2261-7505

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission