ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

Koharutoisshoni

Hiragana-Wai

 

 

 


Nihongo-Wai

Nihongo-Wai 1

 1. Card for game (1)
 2. Kotoba Picture Card 1
 3. Cultural Unit Power Point in Japanese
 4. Cutural Unit Teaching Manual in Japanese
 5. Cutural Unit Teaching Manual in Thai
 6. CD Script 1
 7. Japanese Translation (For Shijibun)
 8. Answer 1 (Kaito1)

Nihongo-Wai 2

 1. Card for game (2)
 2. Kotoba Picture Card 2
 3. Cultural Unit Power Point in Japanese
 4. Cutural Unit Teaching Manual in Japanese
 5. Cutural Unit Teaching Manual in Thai
 6. CD Script 2
 7. Japanese Translation (For Shijibun)
 8. Answer 2 (Kaito2)

  Sample of Lesson Plan (1-2)
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission