ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  ข้อมูลสำหรับผู้สอน คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลสำหรับผู้เรียน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม ฝึกอบรม
  โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญการสอน Survivalthai
วารสารเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ

วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ฉบับที่ 12
(2558)

บทความพิเศษ
   
การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้Taskเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน YAMAUCHI Hiroyuki 1

รายงานการปฏิบัติจริงและรายงานผลงานสำรวจ
   
Perceptions of Thai JFL learners towards a task-based Japanese class --A study of a "Japanese for Travel 2014 course" at a Thai secondary school-- FUKUNAGA Tatsushi
FUKUNAGA Aiko
Sudarat TAKACHOTE
17
Teacher cognition of Thai JFL teachers
--A belief survey in Thai secondary schools--
FUKUNAGA Tatsushi 27
นโยบาย กระบวนการผลิต และเนื้อหาของตำราเรียนสนทนาหลักของภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม CHIBA Masahito
วรรณนิตา ยมนาค
37
บุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นซึ่งสถานประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยพึงประสงค์ – จากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ -- MAENO Fumiyasu
KATSUDA Chie
นิดา ลาภศรีสวัสดิ์
47
“จุดเด่นในการนำเสนอตนเอง” และ “คำที่ใช้บ่อย” ของนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวญี่ปุ่นในจดหมาย PR ตนเองที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สมัครงาน KOYAMA Koki 57
The role of the SEND program for the tertiary educational institutions in Thailand --The practice of the Japanese language instruction, instruction support, and exchange activities-- KANOME Yoko
YOKOTA Kyoichi
ISHIZAKI Daichi
SHINOHARA Emi
NARITA Yuni
NISHIDA Natsumi
67
การพิจารณา “ความเข้าใจง่าย” สำหรับข่าวภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจง่าย (“Yasashii Nihongo”) -- การเปรียบเทียบความยากง่ายของคำศัพท์กับข่าวภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและลักษณะของคำศัพท์ที่ “ยาก” -- KONDO Megumi 77
การสอนแบบทีมได้อย่างมีประสิทธิผลในชั่วโมงการสอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา -- ศึกษาจากผู้เข้าอบรมโครงการอบรมครูชินคิ -- NAKAO Yuki
นริศรา ทองมี
87
What a Japanese language teacher learned through a tour guide training
--A case study of Ms. Ueyama who teaches at University A in Thailand--
OKAWACHI Hitomi 97
Learners' Interest in Japanese Video Content Such as Anime and Drama --A Study Based on a Survey of Thai University Students -- MATSUI Natsuki 107

บทคัดย่อ
 
117
 

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission