ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ไอเดียจัดการเรียนการสอน
ดู! วิธีสอนภาษาญี่ปุ่น 見る!日本語の教え方
วิดีโอสาธิตวิธีใส่ชุดยูกะตะ
แนะนำ "คู่มือあきこと友だちCan-do"
รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบทีม ระหว่างอาจารย์ชาวไทยและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
จำ「て形(けい)」ด้วยเพลงกันเถอะ (1)
รวมความคิดกิจกรรมในห้องเรียนที่ใช้ได้ทันที
รวมความคิดในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น
ข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ (ซีดีรอม)
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission