ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
          โครงการอบรมครูเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (โครงการอบรมครู Shinki) เป็นโครงการที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นเพื่อผลิตครูสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีระยะเวลาอบรม 10 เดือน โครงการนี้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2537 เป็นต้นมา มีผู้ผ่านการอบรมจากรุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่ 18 เป็นจำนวน 273 คน

จำนวนของผู้ผ่านการอบรมแยกตามจังหวัด
(อ้างอิงข้อมูลปัจจุบันจากครูสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวน 231 คน ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2557)


รายวิชาที่ผู้เข้าอบรมสอนก่อนเข้าร่วมโครงการ

 

หมายเหตุ
  • รายวิชาอื่นๆ ได้แก่ วิชาพละศึกษา คหกรรม การงานอาชีพ และห้องสมุด
  • วิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาเลือกและกิจกรรมชุมนุมที่เปิดสอนอยู่แล้ว โดยครูเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเปิดเป็นแผนการสอนต่อไป

เนื้อหาการอบรม แบ่งตามหัวข้อการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการอบรมในแต่ละหัวข้อ
อ้างอิงจากรายละเอียดในปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 18)

หมายเหตุ

  • อื่นๆ ได้แก่ การแนะแนวการเรียนการสอนรายบุคคล และคาบอิสระในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

 

 

การศึกษานอกสถานที่

     
 
     
การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น
     
 
     
การเรียนรู้วัฒนธรรมและญี่ปุ่นศึกษา
     
 
     
 
     
การทัศนศึกษาบริษัทญี่ปุ่นและโรงเรียนคนญี่ปุ่น
     
 
     
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission