ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
กลุ่มเป้าหมาย : อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ไม่จำกัดสถาบัน
วัตถุประสงค์ : จัดการสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ช่วงเวลา : จัดปีละ1ครั้งในเดือนมีนาคม เป็นการสัมมนาเต็มวันหรือ2วัน โดยจะเชิญวิทยากรมาจากประเทศญี่ปุ่น
ภาษาที่ใช้ในการสัมมนา          ภาษาญี่ปุ่น (ไม่มีล่ามแปล)
วิธีการสมัคร: กรอกใบสมัครและส่งมาทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล
ค่าใช้จ่าย: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติผู้สมัคร: 1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นไม่จำกัดสถาบันแต่จะต้องเป็นอาจารย์ที่สังกัดสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
2. ตัวแทนอาจารย์จากประเทศใกล้เคียงในขอบเขตซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดูแลอยู่
ข่าวสารการรับสมัคร: ฝ่ายภาษาจะจัดส่งเอกสารการรับสมัครไปยังโรงเรียนหรือสมาคมครูต่างๆ และลงประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ของเจแแปนฟาวน์เดชั่น
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission