ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

"การอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่น" ประจำปีการศึกษา 2559
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
     เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะจัดการอบรมวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2559 จะจัดการอบรมตามหัวข้อหลักคือ "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" โดยมีหัวข้อคือ "การวางแผนการสอนตัวอักษรในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น" และ "การวัดผลและการประเมิน"
ปีการศึกษา 2558 - 2559
หัวข้อ:"การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"
2558 ภาคต้น "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลาง"
2558 ภาคปลาย "การเรียนการสอนเพื่อการสนทนา"
2559 ภาคต้น "การวางแผนการสอนตัวอักษรในชั่วโมงเรียนภาษาญี่ปุ่น"
2559 ภาคปลาย "การวัดผลและการประเมิน"


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

“อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับมัธยมศึกษา”

อนึ่ง อาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา สถาบันสอนภาษาเอกชนในประเทศไทย สามารถสมัครเข้าร่วมได้ แต่หากมีจำนวนผู้สมัครเกินกว่าที่กำหนด จะขอสงวนสิทธิ์ให้แก่อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาก่อน

*นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการฝึกสอนของหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา5ปีของคณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ของสถาบัน อุดมศึกษา ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมได้การเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
    การอบรมในปีการศึกษา 2558-2559 นั้นจัดทำในรูปแบบที่เสร็จสิ้นใน 4 ครั้ง ขอแนะนำให้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 4 ครั้ง ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง" โดยเรียนรู้และร่วมคิดอย่างลึกซึ้ง เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจริงในชั้นเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้งจะได้รับประกาศนียบัตร หากเข้าร่วมอบรมครบ 3 ครั้งขึ้นไป จะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง"
กำหนดการ
ปีการศึกษา 2559 ภาคปลาย
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน
     《กรุงเทพมหานคร》

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน
     《จังหวัดอุดรธานี》

วันที่ 7-8 มกราคม
     《จังหวัดพิษณุโลก》

วันที่ 21-22 มกราคม
     《จังหวัดเชียงใหม่》

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์
     《จังหวัดตรัง》

วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์
     《กรุงเทพมหานคร》

อนึ่ง (1) หัวข้อในแต่ละสถานที่จัดเป็นเรื่องเดียวกันคือ “การวัดผลและการประเมิน” เนื้อหาในการบรรยายโดยหลักเป็นเรื่องเดียวกัน
     (2) ก่อนการอบรมในแต่ละครั้งประมาณ 6-8 สัปดาห์ จะจัดส่งรายละเอียดการอบรมไปยังสถานศึกษา และลงประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission