ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
                
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

โครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 5

ขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนโครงการ NIHONGO Partners

โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนจัดส่งผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ต่อไปจะเรียกว่า “NP”) ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 - 69 ปีเดินทางไปยังประเทศต่างๆ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2563

NP จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(ไม่มีวุฒิครู) ทำการสอนร่วมกับครูชาวไทย เป็นคู่สนทนากับนักเรียนในชั้นเรียน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน นอกจากนี้ NP ยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยจากการใช้ชีวิตในท้องถิ่นควบคู่กันไปอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย โครงการ NIHONGO Partners จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ปัจจุบันได้ดำเนินโครงการมาจนถึงรุ่นที่ 4 โดยมี NP จำนวน 60 คน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 60 แห่ง ใน 32 จังหวัดทั่วประเทศไทย

จำนวน NP ที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)
รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)
รุ่นที่ 4 จำนวน 60 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560)
รุ่นที่ 5 จำนวน 70 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561)
 
คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
 1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน โดย NP จะต้องมีคาบสอนร่วมกับอาจารย์ชาวไทยมากกว่า 12 คาบขึ้นไป
 2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
 3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่
 4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ (เช่น ต่อวีซ่า พาไปโรงพยาบาล ฯลฯ)
 5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน

 1. มีแนวทางหรือแผนการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับ NP
 2. มีความพร้อมในการรับ NP
 3. สถานที่มีความปลอดภัย และความสะดวกในการใช้ชีวิต
 4. มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสอนภาษาญี่ปุ่น
 

การสนับสนุนจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นไปยังโรงเรียน/จากโรงเรียนกลับไปยังประเทศญี่ปุ่น
 • รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของ NP เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าต่อวีซ่า และทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุจากประเทศญี่ปุ่น
 • ให้คำปรึกษาเรื่องการสอนร่วมกับ NP และจัดอบรมให้กับครูสอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทย
 • ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรม
 

หน้าที่ของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • ประสานงานกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เช่น ดูแลจัดการการสอนร่วมกับ NP จัดหาและติดต่อกับที่พักอาศัย เดินทางมารับ NP ที่กรุงเทพฯ และร่วมอบรมการสอนร่วมกับ NP
 • จัดทำตารางการสอนที่ต้องการให้ NP ร่วมสอน
 • ให้ยืมและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นต่อการทำงาน
 • แนะนำและจัดหาที่พักที่เหมาะสม ให้ความช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวัน
 • ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ NP เช่น พาไปต่อวีซ่า เป็นต้น
 
หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
สอบถามรายละเอียดได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร : +66-2-261-7500~4 FAX:+66-2-261-7505
อีเมล: coordinator@jfbkk.or.th
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission