ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

โครงการ "NIHONGO Partners"

โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดส่งอาสาสมัคร NIHONGO Partners ( ต่อไปนี้จะเรียกว่า NP ) ชาวญี่ปุ่นไปประจำยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น(อาสาสมัครไม่มีวุฒิครู) ทำการช่วยอาจารย์ชาวไทยสอน เป็นคู่สนทนาในชั้นเรียน รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกชั้นเรียน อีกทั้งตัว NP เองก็ยังจะได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของไทย เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น

โครงการนี้จัดทำขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับเจแปนฟาวน์เดชั่น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 3 รุ่น

รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 6 เดือน (กันยายน 2557 – มีนาคม 2558)

รุ่นที่ 2 จำนวน 40 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 10 เดือน (พฤษภาคม 2558 – มีนาคม 2559)

รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 7 เดือน (สิงหาคม 2558 – มีนาคม 2559)

คุณสมบัติของโรงเรียนที่เข้าร่วม

  1. มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นวิชาแผนหรือเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรอย่างชัดเจน
  2. มีอาจารย์ชาวไทยที่มีประสบการณ์สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
  3. ปัจจุบันไม่มีอาจารย์ชาวญี่ปุ่นสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นอยู่ (ไม่นับอาจารย์จากโครงการ NIHONGO Partners)
  4. สามารถให้การดูแลและช่วยเหลือ NP ในการใช้ชีวิตประจำวันได้
  5. มีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นจากการรับ NP

หน้าที่ของ NP

  • เข้าสอนคู่กับอาจารย์คนไทยในชั้นเรียน
  • ช่วยจัดทำเอกสารประกอบการเรียน
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมกับนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน (เช่นการจัดสนทนาภาษาญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม เป็นต้น)
  • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดงานที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นของเขตหรือจังหวัดนั้นๆ
  • ช่วยตรวจการบ้าน สอบการสนทนาภาษาญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆเพิ่มได้ที่ ⇒http://jfac.jp/partners/

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 1 ระยะเวลา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 7 มีนาคม 2560

  จังหวัด โรงเรียน
1 ลำปาง วังเหนือวิทยา
2 ลำปาง ลำปางกัลยาณี
3 ลำปาง บุญวาทย์วิทยาลัย
4 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ดรุณี
5 แพร่ นารีรัตน์ จังหวัดแพร่
6 แพร่ พิริยาลัยจังหวัดแพร่
7 น่าน ท่าวังผาพิทยาคม
8 น่าน ปัว
9 เชียงใหม่ สารภีพิทยาคม
10 เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม
11 เชียงราย จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
12 เชียงราย ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
13 หนองบัวลำภู หนองสวรรค์วิทยาคาร
14 อุดรธานี อุดรพิทยานุกูล
15 สกลนคร ธาตุนารายณ์วิทยา
16 สกลนคร บ้านม่วงพิทยาคม
17 มุกดาหาร จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
18 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิพิทยไพศาล
19 อุบลราชธานี นารีนุกูล
20 อุบลราชธานี วิจิตราพิทยา
21 ศรีสะเกษ ขุนหาญวิทยาสรรค์
22 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษวิทยาลัย
23 บุรีรัมย์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
24 สุรินทร์ ประสาทวิทยาคาร
25 นครราชสีมา ปักธงชัยประชานิรมิต
26 นครราชสีมา พิมายวิทยา
27 นครศรีธรรมราช เบญจมราชูทิศ
28 นครศรีธรรมราช จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
29 ศรีสะเกษ สตรีสิริเกศ
30 เชียงใหม่ สันป่าตองวิทยาคม

กลุ่มที่ 2 ระยะเวลา : วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 7 มีนาคม 2560

  จังหวัด โรงเรียน
1 กรุงเทพมหานคร โพธิสารพิทยากร
2 กรุงเทพมหานคร สีกัน(วัฒนานันท์อุปภัมภ์)
3 กรุงเทพมหานคร เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
4 กรุงเทพมหานคร สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
5 กรุงเทพมหานคร เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
6 กรุงเทพมหานคร วัดนวลนรดิศ
7 กรุงเทพมหานคร วัดพุทธบูชา
8 กรุงเทพมหานคร ชิโนรสวิทยาลัย
9 กรุงเทพมหานคร ศึกษานารี
10 กรุงเทพมหานคร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
11 กรุงเทพมหานคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์
12 กรุงเทพมหานคร บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
13 กรุงเทพมหานคร เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
14 สมุทรปราการ บางพลีราษฎร์บำรุง
15 สมุทรปราการ ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
16 สมุทรปราการ สมุทรปราการ
17 นนทบุรี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
18 ปทุมธานี สายปัญญารังสิต
19 สระบุรี แก่งคอย
20 ชลบุรี จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
21 ชลบุรี ชลกันยานุกูล
22 ระยอง ปลวกแดงพิทยาคม
23 ฉะเชิงเทรา เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
24 ฉะเชิงเทรา ดัดดรุณี
25 นครปฐม ราชินีบูรณะ
26 กาญจนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
27 พิจิตร พิจิตรพิทยาคม
28 เพชรบูรณ์ วิทยานุกูลนารี
29 อุทัยธานี อุทัยวิทยาคม
30 พิษณุโลก จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

สอบถามรายละเอียด

ติดต่อ ผู้ประสานงานโครงการ NIHONGO Partners
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น10 อาคารเสริมมิตร 159 ถนนสุขุมวิท21 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-261-7500 Fax: 02-261-7505
Email : coordinator@jfbkk.or.th

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission