ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

วารสารเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ

     เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรืองานศึกษาค้นคว้าวิจัยภาษา ญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มีโอกาสได้ตีพิมพ์รายงานผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติจริงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน รวมถึงพัฒนาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการศึกษาวิจัยภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ วารสารปีละ1 ครั้ง
     วารสารที่ตีพิมพ์ในช่วงปี 2541-2546 ใช้ชื่อวารสารว่า " วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ " และวารสารที่ตีพิมพ์ในช่วงปี 2547-2558 ใช้ชื่อวารสารว่า " วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ " เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯได้ตีพิมพ์วารสารมาตลอดระยะเวลา 17 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 18 ฉบับ ประกอบด้วย 295 บทความ จากผู้เขียนกว่า 427 ท่าน บทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์นั้น เป็นบทความที่สร้างองค์ความรู้และมีเนื้อหาที่หลากหลายซึ่งสะท้อนให้เห็นทิศทางของการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น และยังรวมถึงงานวิจัยและรายงานผลการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย
     ด้วยการจัดทำวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯจึงขอแจ้งงดการจัดพิมพ์วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และใคร่ขอขอบพระคุณผู้เขียนและผู้อ่านทุกท่านที่ได้ให้การตอบรับวารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ มาเป็นอย่างดี
     ท่านสามารถดูบทความและบทคัดย่อของวารสารตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับสุดท้าย ได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้

วารสารฉบับย้อนหลัง
วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission