ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  ข้อมูลสำหรับผู้สอน คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลสำหรับผู้เรียน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม ฝึกอบรม
  โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญการสอน Survivalthai
«สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น»

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ไม่จำกัดสถาบัน
วัตถุประสงค์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
ช่วงเวลา
ปีหนึ่งจัดหลายครั้งการสัมมนาในเดือนมีนาคมจะเป็นการสัมมนาเต็มวันโดย จะเชิญวิทยากรมาจากประเทศญี่ปุ่น (มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 150-200 คน) ส่วนการสัมมนาในครั้งอื่นๆ จะจัดครึ่งวัน ปีละ 1-2 ครั้ง (มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 50-100 คน)
วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครและส่งมาทางไปรษณีย์หรือโทรสาร

ค่าใช้จ่าย: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นไม่จำกัดสถาบันแต่จะ ต้องเป็นอาจารย์ที่สังกัดสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น
2. ตัวแืทนอาจารย์จากประเทศใกล้เคียงในขอบเขตซึ่งเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดูแลอยู่

ข่าวสารการรับสมัคร: ฝ่ายภาษาจะจัดส่งเอกสารการรับสมัครไปยังโรงเรียนหรือชมรมครูต่างๆ และลงประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์ของเจแแปนฟาวน์เดชั่น


 
     
 

【ข้อมูลอ้างอิง】

รายละเอียดการจัดสัมมนาที่ผ่านมา (สถาบันต้นสังกัดและตำแหน่งทางวิชาการของวิทยากรในขณะนั้น)

กันยายน 2552

หัวข้อบรรยายเรื่อง "แหล่งการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในการใช้สอนออกเสียง" โดย อ.Matsubara Jun ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารสัมมนาได้ที่ เอกสารประกอบการสัมมนา  (349 KB)

สิงหาคม 2552

หัวข้อบรรยายเรื่อง "การเชื่อมโยงการเรียนภาษาญี่ปุ่น "ใน" ห้องเรียน กับ "นอก" ห้องเรียนด้วยประสบการณ์จริง - การออกแบบกิจกรรมและการปฏิบัติจริง -" โดย อ. Ai Nishino (コンケン大学)
ดาวน์โหลดเอกสารการสัมมนาได้ที่นี่
เอกสารที่ 1 เอกสารที่ 2 เอกสารที่ 3

มีนาคม 2552

หัวข้อบรรยายเรื่อง “การสอนการออกเสียง” โดย รศ. Toshiyuki  Kawano(横浜国立大学), อ.วรรณา ตติยโชคสกุล  (มหาวิืทยาลัยหอการค้าไทย)

กันยายน 2551
หัวข้อบรรยายเรื่อง「『~ません』と『~ないです』の使い分けとその教え方―教科書の日本語と実際の日本語を比べて―」โดย ศ. Satoshi Uehara(東北大学)
สิงหาคม 2551

หัวข้อบรรยายเรื่อง「タイ人教師と日本人教師の協働モデル」 โดย ผศ.ดร. กนกวรรณ คะตะกิริ เลาหบูรณะกิจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

มีนาคม 2551

หัวข้อบรรยายเรื่อง「誤用分析 ―日本語学習者はなぜ間違うのか、どう間違うのか―」โดย ศ. Kumiko Sakoda (広島大学), ผศ.ทัศนีย์ เมธาพิสิฐ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

มีนาคม 2551
หัวข้อบรรยายเรื่อง「『エリンが挑戦!にほんごできます。』を使った教室活動」โดย อ. Fumie Yanashima (เจแปนฟาวน์เดชั่น )
สิงหาคม 2550
หัวข้อบรรยายเรื่อง「教科書開発のプロセス―泰日工業大学『楽しくビジネス・コミュニケーション』を例に―」 โดย รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
มีนาคม 2550
หัวข้อบรรยายเรื่อง「コミュニケーションのための日本語教育文法」โดย ศ. Hisashi Noda(大阪府立大学, ผศ.ดร.กนกวรรณ คะตะกิริ เลาหบูรณะกิจ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ผศ.ดร.สมเกียรติ เชวงกิจวนิช, ดร.พัชราพร แก้วกฤษฎางค์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
กรกฎาคม 2549
หัวข้อบรรยายเรื่อง「翻訳のコースデザインと教え方」 โดย ผศ.วันชัย ศีลพัทธ์กุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร)
มีนาคม 2549
หัวข้อบรรยายเรื่อง「協働学習 -助け合って学ぶということ-」  โดย ศ. Yoko Tateoka (東海大学), ผศ.ดร.สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) , อ. keiji  Otake (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
ธันวาคม 2548
หัวข้อบรรยายเรื่อง 「現代における慣用句の研究 -タイの学生のための慣用句辞典の作成-」โดย อ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
กรกฎาคม 2548
หัวข้อบรรยายเรื่อง「カセサート大学における通訳授業の一例 」 โดย ผศ.ดร.บุษบา บรรจงมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
มีนาคม 2548
หัวข้อบรรยายเรื่อง「中級への橋渡し-話せる!という実感を与えるために-」 โดย รศ. Satoru Koyama (九州大学)และ อ. Nanae Kumano (เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ)
 

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission