ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  ข้อมูลสำหรับผู้สอน คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลสำหรับผู้เรียน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม ฝึกอบรม
  โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญการสอน Survivalthai
วารสารเจแปนฟาวนเดชั่น กรุงเทพฯ
   
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้สนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นหรืองานศึกษาค้นคว้าวิจัยภาษา ญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มีโอกาสได้ตีพิมพ์รายงานผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติจริงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่ง กัีนและกันรวมถึงพัฒนาการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและการศึกษาวิจัยภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ วารสารปีละ 1 ครั้ง

ท่านสามารถดูสารบัญและบทคัดย่อของวารสารตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน รวมถึงรายละเอียดการเขียนบทความเพื่อส่งลงตีพิมพ์ได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

หมายเหตุ วารสารที่ตีพิมพ์ในช่วงปีที่ 2541-2546 จะใช้ชื่อวารสารว่า “ วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ ”

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2558
ฉบับที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2555
ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554
ฉบับที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2551
ฉบับที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550
ฉบับที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549
ฉบับที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2548
ฉบับที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547

วารสารมูลนิธิญี่ปุ่นกรุงเทพฯ
ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546
ฉบับที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2545
ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2544
ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2543
ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2542
ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2541
 

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission