ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
 

ประกาศ
เรื่อง การสนับสนุนการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี AAS
(สมาคมเอเชียศึกษา)
ณ เมืองโทรอนโต้ ประเทศแคนาดา
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น

          สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่รวมนักวิชาการที่ไม่แสวงจุดยืนทางการเมือง และไม่แสวงหาผลกำไร โดยเปิดกว้างแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจในทวีปเอเชียและเอเชียศึกษา ในปัจจุบัน สมาคมเอเชียศึกษา (AAS) มีสมาชิกประมาณ 8,000 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นตัวแทนของทุกภูมิภาค ทุกประเทศในเอเชีย และทุกสาขาความเชี่ยวชาญ กล่าวได้ว่าสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นสมาคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมวดเอเชียศึกษา การประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) เป็นการประชุมที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากผู้ที่สนใจในการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆในเอเชีย โดยทุกปีจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่าปีละ 3000 คน มีจัดการอภิปรายกว่า 350 เวที การจัดนิทรรศการหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

          ในโอกาสนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น จึงเปิดรับสมัครนักวิชาการรุ่นใหม่ที่สนใจในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่สนใจซึ่งได้เสนอบทความและได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) โดยทางเจแปนฟาวน์เดชั่นจะมอบการสนับสนุนการเดินทางแก่นักวิชาการจากประเทศไทยที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมเอเชียศึกษา (AAS) ซึ่งจะจัดที่เมือง โทรอนโต้ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างนักวิชาการญี่ปุ่นศึกษาในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร:
(1) ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาโท หรือ สูงกว่า ซึ่งมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น ผู้สมัครไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านญี่ปุ่นศึกษาโดยตรง โดยอาจมีความเชี่ยวชาญในสาขามนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ แต่จะต้องมีผลงานค้นคว้า/ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นจากสาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญ
(2) ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการประชุมได้เต็มระยะเวลา ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2560
(3) ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นอย่างน้อย 3 เวที ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุม

          ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางนี้ กรุณาศึกษาคู่มือการสมัครและส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังอีเมล์ของ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ ภายในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(1) คู่มือการสมัคร
(2) แบบฟอร์มการสมัคร
(3) Statement of Purpose (ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ)

เอกสารที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของการประชุม AAS ณ เมืองโทรอนโต้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

(1) (1) AAS 2017 Conference Schedule-at-a-Glance
http://www.asian-studies.org/Portals/55/Conference/Schedule%20at%20a%20Glance2.pdf?ver=2016-09-21-125249-717
(2) (2) AAS 2017 Conference Panel Sessions
http://www.asian-studies.org/Conferences/AAS-Annual-Conference-2017/Conference-Menu/Conference-Program/2017-Panel-Sessions

          หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ วัฒนา อ่อนพานิช เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ โทร: 02-260-8560-3 หรือ อีเมล์: wathana@jfbkk.or.th
 
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission