ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  ข้อมูลสำหรับผู้สอน คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลสำหรับผู้เรียน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม ฝึกอบรม
  โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญการสอน Survivalthai
คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป

เจแปนฟาวน์เดชั่น 《 คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป 》

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ในระดับกลางหรือสูง
วัตถุประสงค์
รู้จักญี่ปุ่นและฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการเรียนและการทำงานจากการเรียนภาษา ญี่ปุ่น
ระยะเวลาเรียน
2 เทอม ต่อ 1 ปีการศึกษาเทอมต้นเปิดสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน
เทอมปลายเปิดสอน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ปีถัดไป
วัน-เวลาเรียน

วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 18:45 - 20:15, วันเสาร์ เวลา 10:00 - 11:30 และ 13:00 - 14:30 เป็นต้น

วิธีการรับสมัคร
ในแต่ละเทอมจะเปิดรับสมัครล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนประมาณ 4-5 สัปดาห์หลัง จากสมัครแล้วจะมีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น (สำหรับผู้สมัครที่มีผลสอบ วัดระดับ 1 หรือ 2 (ผลภายใน 2 ปี นับย้อนหลังจากวันที่สมัครสามารถขอรับ การยกเว้นการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นได้) หลังจากนั้นจึงลงทะเบียนเรียน สำหรับผู้ที่สอบผ่าน
ค่าเรียน คอร์สละ 1,800 บาทโดยประมาณ / 1 เทอมการศึกษา (ข้อมูลปี 2558)
คุณสมบัติผู้เรียน
ผ่านการสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่นและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในภาษาญี่ปุ่น เพียงพอสำหรับการเรียน
แหล่งรับข้อมูลการรับสมัคร:
ขอรับเอกสารการสมัคร, รายละเอียดคอร์สได้ที่ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นหรือดูราย ละเอียดต่างๆ เหล่านี้ได้ทางเวปไซต์ก่อนเปิดเรียนในแต่ละเทอม
คอร์สที่เปิดสอน
แบ่งหลักๆ ได้เป็นคอร์สที่สอนตามเนื้อหาในหนังสือเรียนที่ขายทั่วไป, คอร์สที่ เน้นทักษะเฉพาะด้าน เช่น การอ่าน การเขียน การสนทนาและคอร์สที่แยกตาม วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เช่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจสำหรับโครงสร้างของคอร์ส ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไปนั้นอยู่ในตารางด้านล่างแต่เนื่องจากคอร์สที่เปิดสอนในเทอมต้นและเทอมปลายนั้นจะแตกต่างกันขอให้ดูรายละเอียดคอร์สที่เปิด สอนล่าสุดจากลิ้งค์ด้านล่างนี้
   
 
   

โครงสร้างของคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป

 
 

ชื่อคอร์ส

ระดับ

เนื้อหาคอร์ส

รายชื่อคอร์ที่
เคยเปิดสอน

ทักษะรวม

ภาษาญี่ปุ่น
รวม

กลาง

ฝึกฝนเสริมสร้างทักษะทั้ง 4 ด้าน ให้สูงขึ้น
โดยเรียนจากตำราภาษาญี่ปุ่นชั้นกลางเป็นหลัก

ภาษาญี่ปุน
รวมชั้นกลาง

สูง
เพิ่มพูนความสามารถในการนำภาษาญี่ปุ่น ไปใช้ได้จริงโดยเรียนจากตำราภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง และสื่อต่างๆ (ข่าว หนังสือพิมพ์) เป็นหลัก
ภาษาญี่ปุ่น ชั้นสูง
แยกตามทักษะ
ไวยากรณ์
กลาง
เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทำความเข้าใจ ไวยากรณ์ชั้นกลางให้ดียิ่งขึ้น
ไวยากรณ์
ชั้นกลาง
สูง
เสริมสร้างความรู้ความสามารถและทำความเข้าใจ ไวยากรณ์ชั้นสูงให้ดียิ่งขึ้น
ไวยากรณ์
ชั้นสูง
การฟัง
กลาง
เสริมสร้างเทคนิคในการฟังขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนา ความสามารถในการฟังใหัดียิ่งขึ้น
การฟัง
ชั้นกลาง
สูง
ฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคการฟังชั้นสูง พร้อมๆกับพัฒนา ทักษะการฟังในแขนงวิชาต่างๆ
การฟังชั้นสูง
การอ่าน
กลาง
เสริมสร้างทักษะพื้นฐานในการอ่านเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านให้ดียิ่งขึ้น
การอ่าน
ชั้นกลาง
สูง
พัฒนาทักษะการอ่านให้ดียิ่งขึ้นด้วยการอ่านภาษา ญี่ปุ่นจากสื่อหลากหลายประเภท
การอ่านชั้นสูง
การเขียน
กลาง
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการเขียนในเรื่องใกล้ตัว ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์
การเขียน
ชั้นกลาง
สูง

เสริมสร้างทักษะการเขียนในสไตล์และโครงสร้าง แบบญี่ปุ่นฝึกเขียนในหลากหลายหัวข้อและรูปแบบ

การเขียน
ชั้นสูง
การสนทนา
กลาง
ฝึกฝนเพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นโดยการพูดในกลุ่มการอภิปราย การแสดงบทบาท สมมติ การพรีเซนต์เทชั่น เป็นต้น
การสนทนา
ชั้นกลาง
สูง
ฝึกฝนเพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นโดยการพูดในกลุ่ม การอภิปราย การแสดงบทบาท สมมติ การพรีเซนต์เทชั่น เป็นต้น

การสนทนา
ชั้นสูง ,ภาษา ญี่ปุ่นเพื่อการ สื่อสารชั้นสูง

คันจิ
กลาง
เรียนตัวอักษรคันจิให้สนุกและได้ผลสำหรับคนที่จำตัวอักษรคันจิไม่ได้เสียที
คันจิชั้นกลาง
สูง
เนื้อหาเช่นเดียวกันกับระดับกลาง
คันจิชั้นสูง
การออกเสียง
กลาง/ สูงเรียน ร่วมกัน

เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น เช่น intonation, accent , หน่วยเสียงภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้ออกเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ

การออกเสียง
แยกตาม
วัตถุประสงค์
ญี่ปุ่นธุรกิจ
กลาง
เสริมสร้างทักษะในการสื่อสารเบื้องต้นให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเรียนวิธี สื่อสารในสถานการณ์ธุรกิจและการเขียนรับส่งอีเมลเป็นต้น
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
ชั้นกลาง
สูง

เสริมสร้างความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นธุรกิจในรูปแบบของการปฏิบัติจริง โดยผ่านสถานการณ์ของการรายงานและการวางแผนงานในรูปแบบธุรกิจ

ภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจชั้นสูง
การแปล
กลาง
ฝึกฝนการแปลไปพร้อมๆกับเรียนรู้เทคนิค การแปลเบื้องต้น
การแปล
ชั้นกลาง
สูง
เสริมสร้างทักษะการแปลให้สูงขึ้นด้วยการฝึก แปลภาษาญี่ปุ่นจากสื่อจริง
การแปล
ชั้นสูง
ล่าม
กลาง
เรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานในการเป็นล่าม
ล่ามชั้นกลาง
สูง
เรียนรู้ทักษะในการเป็นล่ามแบบมืออาชีพและเสริมสร้างความสามารถในการเป็นล่ามด้วยรูป แบบของการทดลองปฏิบัติจริง
ล่ามชั้นสูง
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
(เรื่องราว เหตุการณ์ใน
ญี่ปุ่น,ละคร การ์ตูน เป็นต้น
)
กลาง
หยิบยกเอาเนื้อหาสถานการณ์ในปัจจุบันของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จากข่าว, นิตยสาร, ละคร ภาพยนตร์, การ์ตูน, อะนิเมะของญี่ปุ่น มาเรียนและร่วมพูดคุยกัน
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
ชั้นกลาง,
ภาษาญี่ปุ่น
จากละคร, มองญี่ปุ่น
จากการ์ตูน
และ อะนิเมะ
สูง
เนื้อหาเช่นเดียวกันกับระดับกลาง
ญี่ปุ่นปัจจุบัน
ชั้นสูง,ภาษาญี่ปุ่น
จากละคร
 

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission