ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  ข้อมูลสำหรับผู้สอน คอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป
  ข้อมูลสำหรับผู้เรียน วารสารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ข้อมูลสำหรับผู้สอนและผู้เรียน สัมมนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น
  โครงการอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นระดับมัธยม ฝึกอบรม
  โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญการสอน Survivalthai
โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น
 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

โครงการความช่วยเหลือจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นไปยังภูมิภาคต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

▼ ผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น

หลังจากที่เจแปนฟาวน์เดชั่นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 2515 ก็ได้เริ่มจัดส่งผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นมาประจำยังประเทศไทย จากข้อมูลปัจจุบันเดือนมีนาคม 2552 ผู้เชี่ยวชาญที่มาประจำการในประเทศไทย มีดังนี้

ผู้เชี่ยวชาญประจำเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (ภาคกลาง)              3 คน
ผู้เชี่ยวชาญประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)     1 คน
ผู้เชี่ยวชาญประจำโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย)                2 คน
(ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคละ 1 คน)

▼ โครงการ JENESYS ครูชาวญี่ปุ่นเพื่อช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา

“ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่า่งประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกศตวรรษที่ 21 ” (ชื่อภาษาอังกฤษ JENESYS Programme ) ซึ่งนายอาเบะ นายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่น (ดำรงตำแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้เริ่มดำเนินการในปี 2551 โดยจัดส่งครูชาวญี่ปุ่นซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มสาวมาช่วย สอนภาษาญี่ปุ่นและแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นยังโรงเรียนต่างๆ เป็นระยะเวลา 10 เดือน ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของเจแปนฟาวน์เดชั่นกับกระทรวงศึกษาธิการของไทยจากข้อมูล เดือนมีนาคม 2552 ครูชาวญี่ปุ่นที่ไปช่วยสอนยังโรงเรียนต่างๆ มีดังนี้

รุ่นที่ 1 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
… ภาคกลาง 5 คน ภาคตะวันออก 1 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน รวม 8 คน (อยู่จนถึงกลางเดือน มีนาคม 2552 )

รุ่นที่ 2 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา
… ภาคกลาง 2 คน ภาคเหนือ 3 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 คน ภาคใต้ 3 คน รวม 10 คน

 

   
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission