ทุนสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากร
 
 
   

  (1) โครงการทุนสนับสนุนประจำปีในสาขาต่างๆของเจแปนฟาวน์เดชั่น สำนักงานใหญ่
ในเดือนกันยายนของทุกปี เจแปนฟาวน์เดชั่นจะประกาศเปิดรับสมัครโครงการขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน และสิ้นสุดวันที่ 31
มี.ค. ปีถัดไป ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนโครงการต่างๆ นั้น จะต้องมาขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและเขียนส่งมายัง เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี อนึ่งรายละเอียดและข้อมูลในการสมัครขอรับทุนในโครงการต่างๆ สามารถค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่ www.jpf.go.jp และใบสมัครโครงการทุนต่างๆ นั้นสามารถติดต่อขอรับได้ที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถ. สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110 หรือสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2260-8560-4 และ e-mail: info@jfbkk.or.th
ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี พ.ศ. 2559-2560
   
(2) โครงการทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ยังให้ทุนสนับสนุนสำหรับโครงการขนาดเล็กที่จะสามารถครอบคลุมต้นทุน และงบประมาณบางส่วนสำหรับการดำเนินงานของกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ-ภูมิปัญญาและ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมที่ตรงตามเงื่อนไขของเจแปนฟาวน์เดชั่น การสมัครขอรับทุนดังกล่าวจะเปิดรับ 4 ครั้งต่อทั้งปีโดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารไม่เกินทุกวันที่ 10 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ของทุกปี อย่างไรก็ตามทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะเปิดให้มีการขอรับคำปรึกษาและหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ก่อนที่จะมีการขอรับใบสมัครและระเบียบการจากเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจจะยื่นใบสมัครทุนโครงการขนาดเล็กของเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ กรุณาดูรายละเอียดตารางการยื่นใบสมัครดังต่อไปนี้

(รอบแรก) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 เมษายน)
(รอบสอง) ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 กรกฎาคม)
(รอบสาม) ภายในวันที่ 10 สิงหาคม (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 ตุลาคม)
(รอบสี่) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน (สำหรับโครงการที่จะดำเนินการหลังวันที่ 1 มกราคม)

หากวันที่สิ้นสุดกำหนดส่งใบสมัครตรงกับวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะนับวันสิ้นสุดส่งใบสมัครในวันแรกของสัปดาห์ถัดไป

(ลิ้งค์ดาวน์โหลด guidelines และใบสมัคร)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ อีเมล: smallgrant@jfbkk.or.th

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission