ข้อมูลทั่วไป
 
ประกาศระเบียบการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรม
 
มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ขอประกาศระเบียบการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บริการให้ยืมเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อชาวไทยดังนี้
   
1.
เป็นการให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นค่าซักรีด (แสดงไว้ในตารางที่แยกไปจากประกาศนี้) ซึ่งผู้ยืม ต้องชำระในวันที่มารับสิ่งของ
2.
โดยหลักการแล้ว ผู้ยืมต้องเป็นองค์การ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สถานศึกษาต่าง ๆ องค์กรทาง วัฒนธรรม หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ไม่พิจารณาให้ยืมในนามของบุคคล หรือบริษัท แต่จะพิจารณาให้ยืมแก่ สถานศึกษาที่มีการเรียน-การสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก
3. ไม่พิจารณาให้ยืมแก่กิจกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการขายสินค้าใด ๆ หรือกิจกรรมที่ได้รับการพิจารณา ไม่อนุมัติ
4. ต้องยื่นใบคำร้องในการขอยืมสิ่งของไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์
5. ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวนาลี (ติดต่อเป็นภาษาไทย) และคุณชิโมดะ (ติดต่อเป็นภาษาญี่ปุ่น)
   
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548
Download
Application Guidelines for Borrowing of Cultural Items and Application Form for Borrowing of Cultural Items (PDF File 144 KB)
 
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission