ศิลปะและวัฒนธรรม
 
ประกาศระเบียบการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรม
 
มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ขอประกาศระเบียบการยืมสิ่งของเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่บริการให้ยืมเพื่อการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่อชาวไทยดังนี้
   
1.
เป็นการให้ยืมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ยกเว้นค่าซักรีด (แสดงไว้ในตารางที่แยกไปจากประกาศนี้) ซึ่งผู้ยืม ต้องชำระในวันที่มารับสิ่งของ
   
2.
โดยหลักการแล้ว ผู้ยืมต้องเป็นองค์การ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เช่น สถานศึกษาต่าง ๆ องค์กรทาง วัฒนธรรม หรือองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ไม่พิจารณาให้ยืมในนามของบุคคล หรือบริษัท แต่จะพิจารณาให้ยืมแก่ สถานศึกษาที่มีการเรียน-การสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นอันดับแรก
   
3 ไม่พิจารณาให้ยืมแก่กิจกรรมทางพาณิชย์ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการขายสินค้าใด ๆ หรือกิจกรรมที่ได้รับการพิจารณา ไม่อนุมัติ
   
4 ต้องยื่นใบคำร้องในการขอยืมสิ่งของไม่ต่ำกว่าสองสัปดาห์
   
 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2548
Download
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission