ศิลปะและวัฒนธรรม
 
ภาพรวมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย


คลิ้กเพื่อดาวน์โหลด
(4.54 MB)

เจแปนฟาวน์เดชั่นเล็งเห็นความสำคัญของการร่วมมือกันกับภาคธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือสังคม จึงได้ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยในปี 2007

ทางเราได้รับความร่วมมือจากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯในการทำสำรวจดังกล่าว โดยประเมินจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในปัจจุบันของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย

แบบสอบถามถูกจัดทำขึ้นเพื่อหาภาพรวมของกิจกรรม ในขณะที่การสัมภาษณ์บริษัทที่เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในปริมาณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เจแปนฟาวน์เดชั่นและหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯได้ร่วมมือกันนำเสนอผลสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัทญี่ปุ่นเพื่อแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเจแปนฟาวน์เดชั่นกับภาคธุรกิจทั้งไทยและญี่ปุ่น และที่สำคัญ ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลรายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่อๆไป

ภาพรวมโครงการ
กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2008 สำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2008 ดำเนินการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
ตุลาคม 2008 นำเสนอผลการสำรวจเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission