ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
 

ข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้หนังสือเรียนอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ (ซีดีรอม)

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดทำซีดีรอมข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้ "อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ" สำหรับนำไปใช้เป็นสื่อเสริมการเรียนการสอนหรือเพื่อออกข้อสอบ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ที่ใช้แบบเรียนดังกล่าว ที่ยังไม่มีซีดีรอมชุดดังกล่าวนี้ สามารถติดต่อขอรับได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ซีดีรอม 1 ชุด สำหรับสถานศึกษา 1 แห่งเท่านั้น
 2. สถานศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี) ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "เงื่อนไขการใช้ซีดีรอมข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้ "อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ" " กรอกข้อความให้ครบถ้วน และนำมายื่นพร้อมรับซีดีรอมชุดดังกล่าวได้ด้วยตนเองที่
  ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร
  เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพฯ 10110
  เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ระหว่างเวลา 09.00 น. - 17.00 น. (พักเที่ยง 12.00 น. - 13.30 น.)

          สถานศึกษาอื่นที่นอกเหนือจากข้อ 2 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "เงื่อนไขการใช้ซีดีรอมข้อมูลสำหรับครูผู้ใช้ "อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ" " กรอกข้อความให้ครบถ้วนและส่งกลับทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ระบุข้างต้น หรือส่งทางโทรสารมายังหมายเลข 0-2261-7505 ทางเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดส่งซีดีรอมชุดดังกล่าวไปให้ท่านทางไปรษณีย์ในภายหลัง ทั้งนี้ขอให้ท่านระบุที่อยู่ในการจัดส่งให้ชัดเจนด้วย

 

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission