เกี่ยวกับเจแปนฟาวน์เดชั่น
 
 
 

เกี่ยวกับเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
แนะนำองค์กร
  1.ฝ่ายศิลปะ และวัฒนธรรม
  2.ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
  3.ฝ่ายญี่ปุ่นศึกษา และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission