ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น
    
ประกาศผลการประกวด
การเล่าเรื่องช่วยจำตัวอักษรคันจิและการสร้างสรรค์ภาพช่วยจำตัวอักษรคันจิ

จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
สนับสนุนโดย : บริษัท Casio Computer Co., Ltd.

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดการประกวดการเล่าเรื่องช่วยจำตัวอักษรคันจิและการสร้างสรรค์ภาพช่วยจำตัวอักษรคันจิ ซึ่งแบ่งผู้สมัครออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทนักเรียนและประเภทครูสอนภาษาญี่ปุ่น โดยมีผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผลการประกวดการเล่าเรื่องช่วยจำตัวอักษรคันจิ (ประเภทนักเรียน)
รางวัล ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล
ชนะเลิศ
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. บุญจิรา ชาติสุวรรณ
น.ส. ปุณณิศา ช่วยชูทรัพย์
โรงเรียนชลกันยานุกูล ใบประกาศเกียรติคุณ และพจนานุกรมอีเล็กทรอนิกส์ Casio (1 เครื่อง/คน)
รางวัลที่ 2
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. รินรดา เดิมทำรัมย์
น.ส. รดานุช ขันแก้ว
โรงเรียนศึกษานารี ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. ธิติญา จงชิดกลาง
น.ส. เจนจิรา อรุณวราภา
น.ส. จิตตวรรณ คงทอง
โรงเรียนวัดเขมาภิตาราม ใบประกาศเกียรติคุณ
 
ผลการประกวดการสร้างสรรค์ภาพช่วยจำตัวอักษรคันจิ (ประเภทนักเรียน)
รางวัล ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล
ชนะเลิศ
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. ชินาภา สิงห์เงิน
นาย ณัฏฐ์ ชนะบุญ
โรงเรียนชลกันยานุกูล ใบประกาศเกียรติคุณ และพจนานุกรมอีเล็กทรอนิกส์ Casio (1 เครื่อง/คน)
รางวัลที่ 2
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. ธนาภรณ์ กิ่งเพชรรุ่งเรือง
น.ส. กันตา รัตนวงศ์
โรงเรียนศึกษานารี ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. การบูร วัชรวิจิตรติธรรม
น.ส. สิขรินทร์ ปรีชาธรรมศักดิ์
น.ส. เอกนุช วงศ์คำ
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. ปุณยวัจน์ ชินรัตนมงคล โรงเรียนเบญจมราชาลัย
ในพระบรมราชูปถัมป์
ใบประกาศเกียรติคุณ
 
ผลการประกวดการเล่าเรื่องช่วยจำตัวอักษรคันจิ (ประเภทครูสอนภาษาญี่ปุ่น)
รางวัล ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล
ชนะเลิศ
(คลิกชมผลงาน)
นาง ศศิธร แสงสะท้าน โรงเรียนแก่งคอย ใบประกาศเกียรติคุณ และพจนานุกรมอีเล็กทรอนิกส์ Casio
รางวัลที่ 2
(คลิกชมผลงาน)
น.ส. จรรยวรรธน์ วงศ์ชาญศรี โรงเรียนปากสวยพิทยาคม ใบประกาศเกียรติคุณ
 
ผลการประกวดการสร้างสรรค์ภาพช่วยจำตัวอักษรคันจิ (ประเภทครูสอนภาษาญี่ปุ่น)
รางวัล ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล
ชนะเลิศ
(คลิกชมผลงาน)
นาย เจท จริยานุสรณ์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ใบประกาศเกียรติคุณ และพจนานุกรมอีเล็กทรอนิกส์ Casio
รางวัลที่ 2
(คลิกชมผลงาน)
นาย ไวกูณฐ์ มาลัย โรงเรียนสายปัญญารังสิต ใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
(คลิกชมผลงาน)
นาย จิราวุฒิ สุพรศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัย พายัพ
เชียงใหม่
ใบประกาศเกียรติคุณ

การมอบของรางวัล
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งวันและเวลาในการมอบของรางวัล (ซึ่งจะทำการมอบในวันที่จัดสัมมนาวิธีการสอนภาษาญี่ปุ่นเทอมต้น ปีการศึกษา 2560)

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission