ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
              
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น
สัมมนาแนะนำตำราเรียน "ภาษาญี่ปุ่นอะกิโกะ โตะ โทะโมดะจิ ฉบับปรับปรุง"
และวิธีการใช้ตำรา ณ จังหวัดตรัง
          ด้วยฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะจัดสัมมนาแนะนำตำราเรียน "ภาษาญี่ปุ่นอะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง" และวิธีการใช้ตำราดังกล่าว ให้แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำวิธีการใช้ตำรา และคู่มือครูฉบับปรับปรุง ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสอนระหว่างครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา แถบภาคใต้ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง โดยมีอาจารย์ประภา แสงทองสุข และอาจารย์นริศรา ทองมี อาจารย์ประจำฝ่ายภาษาญี่ปุ่นเป็นวิทยากร บรรยาย ผู้ที่สนใจและสอนอยู่ในจังหวัดต่อไปนี้ (จังหวัดตรัง กระบี่ ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์) สามารถสมัครเข้าร่วมสัมมนา ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยกรอกใบสมัครและส่งกลับคืนมายังฝ่ายภาษาญี่ปุ่น ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน ตามลำดับก่อน-หลัง)

1) สมัครทางไปรษณีย์ โทรสารหรือนำส่งด้วยตนเองที่
          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
          ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ
          เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2261-7500-4 โทรสาร. 0-2261-7505
          (สมัคร Seminar : Akiko to Tomodachi)

2) สมัครทางอีเมลส่งมาที่ jldseminar@jfbkk.or.th โดยระบุหัวเรื่อง "Seminar : Akiko to Tomodachi"

* ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นจะแจ้งผลการตอบรับการสมัครเข้าร่วมสัมมนาภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560

          อนึ่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้รับตำรา Akiko to Tomodachi ฉบับปรับปรุง เล่มที่ 1 ทุกท่าน
          ดาวน์โหลดใบสมัคร
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission