ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

ผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 174,000 คน

จากผลสำรวจสถาบันการศึกษาภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ ประจำปี 2015 พบว่าในประเทศไทยมีจำนวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น 173,817 คน จำนวนสถาบันการสอนภาษาญี่ปุ่น 606 แห่ง และจำนวนผู้สอน 1,911 คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนตัวเลขทั้ง 3 ประเภทมีการเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจในปี 2012
http://www.jpf.go.jp/j/about/press/2016/057.html (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission