ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
   เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
 
สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น สำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น วารสารและจดหมายข่าว โครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาญี่ปุ่น

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้ประสานงาน “NIHONGO Partners” Program

(หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 16 กันยายน 2559)

 1. รับสมัครเจ้าหน้าที่
  เจแปนฟาวน์เดชั่น ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้ประสานงาน “NIHONGO Partners” Program (http://www.jfbkk.or.th/jl_nihongo01jp.php) ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นในปี 2557

 2. จำนวนอัตรา
  1 อัตรา

 3. หน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 จัดการด้านธุรการที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เช่น สัญญากับโรงเรียน สัญญาเช่าที่พักอาศัย การติดต่อต่างๆ กับโรงเรียน
  3.2 ดูแลผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย เช่น ให้คำแนะนำ ไปเยี่ยมโรงเรียนที่รับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ี่
  3.3 ดูแลประสานงานกิจกรรมแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนที่มีผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” ไปปฎิบัติหน้าที่ เช่น การจัดฉายภาพยนตร์ การจัดอีเวนท์
  3.4 ช่วยเหลือที่ปรึกษาด้านสุขภาพ (เจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านสุขภาพให้กับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners”) เช่น ติดต่อกับโรงพยาบาล ค้นหาและจัดทำข้อมูลทางการรักษาพยาบาล
  3.5 อื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้โครงการฯ ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย

 4. สถานที่ทำงาน
  เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
  ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
  + มีการเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว หากโรงเรียนที่รับผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่น “NIHONGO Partners” มีสถานที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด

 5. ค่าจ้างและสวัสดิการ
  5.1 คิดเป็นรายวัน วันละ 1,500 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์) มีค่าเดินทางให้ตามกฏระเบียบการทำงาน
  5.2 ระยะเวลาสัญญา
  ในเบื้องต้นระยะเวลา 1 ปี หากผลงานเป็นที่น่าพอใจ สามารถต่อสัญญาได้ โดยต่อได้นานสุดไม่เกิน 3 ปี

 6. เวลาทำงาน
  6.1 วันเริ่มงาน สามารถเริ่มงานได้ในเดือนตุลาคม 2559 (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
  6.2 จำนวนวันทำงาน อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์
  ระยะแรกของโครงการในแต่ละปี ในหนึ่งสัปดาห์อาจต้องมาทำงานเกินกว่า 5 วันรวมทั้งทำงานในวันหยุด
  6.3 เวลาทำงาน ระหว่าง 9.00-17.00 น. (รวมเวลาพักกลางวัน)

 7. คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
  7.1 สัญชาติไทย (ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่)
  7.2 ต้องมีทักษะความสามารถภาษาญี่ปุ่นไม่น้อยกว่าระดับ N3 หรือเทียบเท่า (หากได้ระดับ N2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  7.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  7.4 7.4 มีประสบการณ์การทำงานในบริษัท/องค์กร อย่างน้อย 2 ปี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (การเขียน)ด้วยภาษาธุรกิจ และสามารถใช้โปรแกรม Excel ได้

 8. วิธีสมัคร
  8.1 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
       8.1.1 ใบสมัคร 1 ชุด (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.jfbkk.or.th)
       8.1.2 สำเนาปริญาบัตร และสำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript of Records) อย่างละ 1 ฉบับ
       8.1.3 สำเนาใบแจ้งคะแนนสอบ และ/หรือสำเนาใบประกาศผลการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ถ้ามี) 1 ฉบับ
       8.1.4 ใบรับรองการทำงาน (กรณีที่ทำงานอยู่) หรือเอกสารแสดงประวัติการทำงาน (ออกโดยบุคคลหรือองค์กรที่มิใช่ผู้สมัคร) 1 ฉบับ
  8.2 วันปิดรับสมัคร
            ภายในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559
  8.3 วิธีส่งใบสมัครและสถานที่รับสมัคร
            ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น
            เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
            ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์
            159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
            + ไม่รับสมัครทางโทรสารหรือทางอีเมล
            + ส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้น
            + สามารถสมัครได้ด้วยตนเองในเวลาทำการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-17.00 น.

 9. ขั้นตอนการคัดเลือก
  9.1 การคัดเลือกเบื้องต้น
       พิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่ยื่น ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559
  9.2 การทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
       ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อให้มาทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภายในช่วงปลายเดือนกันยายน
            + วันและเวลาทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ จะติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น
            + การประกาศผล จะแจ้งให้ทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังการพิจารณา

 10. สอบถามเพิ่มเติม
            คุณชนิดา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
            ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนอโศกมนตรี กรุงเทพฯ 10110
            โทรศัพท์ 0 2261 7500-4 อีเมล chanida@jfbkk.or.th
          ดาวน์โหลดใบสมัคร
   

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ 159 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110
โทร. (662) 260-8560-4 โทรสาร (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission