Japanese Language
 
ระเบียบการรับสมัครทุนทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น
ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ประจำปีการศึกษา 2559

          เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครทุนทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่น JF ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. กำหนดการทัศนศึกษา
  วันพุธที่ 13 กรกฎาคม - วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
  (ผู้เข้าร่วมต้องเข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่ไปทัศนศึกษา)
  เจแปนฟาวน์เดชั่นเป็นผู้สนับสนุนการให้ทุนและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาและเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าขอวีซ่า ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นต้น

 2. คุณสมบัติผู้สมัคร
  (1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นกลาง ชั้นกลาง หรือชั้นสูง ของคอร์ส
       ภาษาญี่ปุ่น JF เทอมปลาย ปีการศึกษา 2558 และต้องศึกษาต่อในเทอมต้น
       ปีการศึกษา 2559
  (2) มีความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามระดับชั้นที่ศึกษาอยู่
       มีผลการเรียนดีและเข้าเรียนสม่ำเสมอ (ขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) ของคอร์สเรียนเทอมปลาย
       ปีการศึกษา 2558 ผู้ที่ลงเรียนไว้หลายคอร์สและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถขอสิทธิใน
       การสมัครตามจำนวนคอร์สที่ท่านได้ลงเรียนไว้
  (3) มีสัญชาติไทย
  (4) อายุ 18 - 55 ปี
  (5) ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ณ วันที่ยื่นใบสมัคร และ ณ ช่วงเวลาที่ไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น
  (6) ไม่เคยไปประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลาระหว่าง พฤษภาคม 2554 - เมษายน 2559 ( 5 ปี )
       และไม่เคยอยู่ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมากกว่า 30 วัน
  (7) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่มได้
  (8) สามารถเข้าร่วมการอบรมภาษาญี่ปุ่น ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่นได้ตลอดระยะเวลา
       ที่กำหนด (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางไปและกลับได้)
  (9) ไม่มีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อ หรือเข้าร่วมอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่ได้รับทุนนี้

 3. กำหนดการรับสมัคร
  (1) ขอรับและยื่นใบสมัคร
       วันพุธที่ 24 มีนาคม - วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559
       ( หยุดวันเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
       วันจันทร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.และ วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 16.00-19.00 น.
       กรุณาเข้ามารับและยื่นใบสมัครที่ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ในวันและเวลาที่กำหนด
  (2) จับฉลากคัดเลือก วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.
       (เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งผลไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรง)

 4. สิ่งที่ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเตรียมพร้อม
  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการทัศนศึกษาด้วยตนเอง
   

The Japan Foundation, Bangkok
10th Fl. Serm-Mit Tower, 159 Sukhumvit 21 Rd., Bangkok 10110, THAILAND
Tel: (662) 260-8560-4, Fax: (662) 260-8565
Website: http://www.jfbkk.or.th
Facebook: http://www.facebook.com/jfbangkok
Twitter: http://www.twitter.com/JFBKK

© copyright The Japan Foundation, Bangkok
All rights reserved. No reproduction or republication without written permission